Ratkaisukeskeisyys

Mitä ratkaisukeskeinen työskentelytapa tarkoittaa?

Lähestyn ratkaisukeskeisyyttä ratkaisukeskeisenä työnohjaajana (vuodesta 2011), coachina, työyhteisösovittelijana ja lyhytterapeuttina (valmistun helmikuussa 2023). Tarinassani on enemmän tietoa kokemuksestani ja opiskeluistani, ja erityisesti siitä, miten olen päätynyt tekemään työtäni ratkaisukeskeisesti. 

Ratkaisukeskeisyys on yhteiseen dialogiin perustuva tavoite- ja tulevaisuussuuntautunut käytännönläheinen työskentelytapa, joka antaa toimivia välineitä toimia organisaatioiden, ryhmien ja yksilöiden ongelmatilanteissa ja kehittämistyössä - työnohjauksessa, terapiassa, coachauksessa ja sovittelussa. 

Työskentelyote sopii hyvin monimutkaisiin tilanteisiin, ongelmien käsittelyyn ja muutoksen hallintaan. Kiinnittämällä huomio siihen, mitä halutaan ongelmien sijaan, mikä jo toimii ja mahdollisuuksiin sekä olemassa oleviin saavutuksiin suunnataan toimintaa yhteistyöhön ja kestäviin tuloksiin. Ratkaisukeskeinen ajattelutapa tukee myönteisiä tunteita, jotka tutkitusti vahvistavat työn imua, innostusta ja hyvinvointia. 

Huomion suuntaamista toiveisiiin ja tavoitteisiin

Itse termi "ratkaisukeskeisyys" ei tarkoita valmiiden ratkaisujen tarjoamista esimerkiksi keskustelukumppanille, vaan huomion suuntaamista ongelmista toiveisiin, tavoitteisiin, päämääriin, voimavaroihin, aiempiin onnistumisiin ja osaamiseen. Jos työyhteisössä esimerkiksi on huono yhteishenki, ongelma voidaan ilmaista tavoitteena toteamalla, että työyhteisöön halutaan saada hyvä yhteishenki. Jos ihmisellä on hankala tilanne, voidaan asioita lähestyä ongelma kerrallaan sillä ne voivat olla itsenäisiä ja riippumattomia toisistaan. Ongelmien nähdään elävän itsenäistä elämää. Tästä voi lukea useita esimerkkejä Furmanin ja Aholan kirjasta Ongelmista ratkaisuihin - lyhytterapian perusteet. 

"Ratkaisukeskeisen ajattelun mukanaan tuoma voimavarojen, vahvuuksien ja ihmisten omien arvojen kunnioitus luo pohjaa toiveikkuudelle, tulevaisuuteen orientoitumiselle ja muutoksen mahdollisuudelle sen sijaan, että keskitytään konfliktien syiden ja seurausten tarkasteluun. Tämä ei kuitenkaan sulje pois tunteiden ja työolosuhteiden tarkastelua". (Järvinen ja Luhtaniemi 2013. Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu) 

Perusajatuksia ratkaisukeskeisyydestä

Ratkaisukeskeisen asiakastyön luullaan usein olevan pelkkää positiivisuutta. Ratkaisukeskeisessä asiakastapaamisessa asiakas saa puhua ongelmistaan, sillä niiden takiahan asiakas kokee tarvitsevansa apua - terapiaa, työnohjausta tai valmennusta. Ohjaajan tehtävänä on kuunnella asiakasta juuri niin kauan kun tämä haluaa puhua vaikeuksistaan ja hyväksyä se, mitä sanotaan. Ratkaisukeskeiseksi ohjauksen tekee se, mitä ohjaaja huomioi ongelmapuheesta. Oleellisinta ratkaisukeskeisyydessä on keskittyä siihen, minkälaista muutosta asiakas haluaa ja mitä hän haluaa ongelman sijaan.

Perusajatuksina ratkaisukeskeisyydessä on, että

  1. kaikilla ihmisillä on kokemuksia ja ideoita, joita kannattaa ensisijaisesti käyttää ongelmien ratkaisemisessa (Milton Erickson) ja
  2. muutosta tapahtuu koko ajan ja pienetkin edistymiset kannattaa huomioida (Gregory Bateson)

Ensimmäinen perusajatus on lähtöisin Milton Ericksonilta, jonka mukaan ihmisillä on jo olemassa resurssit kaikkeen siihen, mitä he kaipaavat ja mihin he ovat matkalla. Ihmiset eivät usein tiedä, että heillä on jo tarvittavat resursussit. Tämän vuoksi ratkaisukeskeisen asiantuntijan tehtävänä on auttaa löytämään uudestaan tie resursseihin ja uusia resursseja. Ericsson piti vankkumattomasti kiinni siitä että ihmiset ovat oikeasti viisaita omalla tavallaan, ja heidän omaa viisauttaan ja potentiaaliaan kannattaa hyödyntää.

Koska muutosta on olemassa koko ajan, ratkaisukeskeinen työskentely on asiakkaassa jo olevan muutoksen hyödyntämistä ja vahvistamista asiakkaan ja ohjaajan tasavertaisessa vuorovaikutuksessa. Työskentely yhdistää molempien ajatuksia dialogiin, jossa kummatkin vaikuttavat lopputulokseen. Näin syntyy vuoropuhelu, jonka avulla voidaan laajentaa näkökulmaa mahdollisuuksiin, jo toimivaan ja asiakkaan omiin tavoitteisiin.

"Simple but not easy in practice."

Guy Shennan muistuttaa kirjassaan Solution-Focused Practice. Effective Communication to Facilitate Change, miten tärkeää on välillä palata perusasioihin.

Yleisellä tasolla ratkaisukeskeisessä työtavassa kysytään hyödyllisiä kysymyksiä neuvomisen tai kysymyksiin vastaamisen sijaan, kuunnellaan hyvin tarkkaavaisesti ja keskittyneesti kaikkea, mitä asiakas sanoo ja liitetään kysymykset asiakkaan sanomaan sekä toistetaan sanottua, arvostetaan kuultua ja tehdään yhteenvetoja näistä.

On tärkeää on kuunnella herkällä korvalla ongelmapuheesta puhetta toivotusta lopputuloksesta - menneisyydestä, nykyisyydestä tai tulevaisuudesta - ja miten asiakas sen teki/tekee. "Listen, ask after that - or you don't listen to the client".

Voit lukea lisää Shennanin ajatuksia blogikirjoituksestani.

Miksi ratkaisukeskeisyys toimii aivotutkimusten mukaan?

Ongelmiin ja ei-toivottuun käyttäytymiseen fokusointi lisää ongelmia.

Parhaat kysymykset ovat nykyhetkeen ja tulevaisuuteen fokusoituneita ja muuttavat vastaanottajan aivoja tekemällä uusia yhteyksiä hermosolujen välille. Tämä puolestaan tuottaa uudenlaisia ajattelupolkuja ja oppimista.

Tulevaisuuskysymykset muodostavat aivoissa kuvia, jotka ohjaavat toimintaa.

Neuvominen tuottaa aivoissa ärsytyksen, joka estää asian ymmärtämistä.

Tavoitekysymykset aktivoivat aivojen kuorikerroksen.

Myönteiset odotukset ja vahvuuksista keskustelu vaikuttaa aivojen mielihyvää käsittelevillä alueilla, mistä seuraa myönteinen kierre.

(Sirkku Ruutu, 2020, Executíve Coach -koulutusmateriaali)

VINKKI: Ennen sinulle jännittävää tai stressaavaa tilannetta käytä aivojasi hyväksesi. 

Kysy itseltäsi kysymyksiä, jotka auttavat ohjaamaan toimintaasi:

  1. Kuvittele, että tilanne/asia on mennyt hyvin, ollut todellinen onnistumistarina.
  2. Mistä huomaan sen? Mistä muut huomaavat sen?
  3. Mistä sain kiitosta?

Ongelmapuheesta ratkaisupuheeseen

Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä ohjaaja kuuntelee tarkasti ohjattavan puhetta ja kysyy kysymyksiä, jotka auttavat asiakasta tarkastelemaan ja ajattelemaan omaa tilannettaan itsensä kannalta hyödyllisesti ja merkityksellistä muutosta tukien.

Ratkaisukeskeisessä ajattelussa keskeistä on toisen ihmisen arvostaminen, läsnäoleva kuunteleminen, tilan antaminen, ymmärtäminen ja ei-tietämisen tila. Ei-tietämisen tilalla tarkoitetaan tilanteeseen menemistä ja olemista ilman ennakkoajatuksia ja -asenteita (Hirvihuhta ja Litovaara, 2003. Ratkaisun taito). 

Kun ongelmakeskeisessä lähestymistavassa aloitetaan kysymällä, mitkä asiat ovat tällä hetkellä vialla, ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa kysytään, miten asioiden halutaan olevan tulevaisuudessa, käännetään ongelmat muutostoiveiksi. Tämä on mahdollista, sillä kaikkiin ongelmiin liittyy aina jokin muutostoive. Jos työyhteisössä esimerkiksi on huono yhteishenki, ongelma voidaan ilmaista tavoitteena toteamalla, että työyhteisöön halutaan saada hyvä yhteishenki. Niin kauan kun puhutaan huonosta yhteishengestä, ihmisillä on taipumus miettiä sitä, missä on vika tai kenestä ongelma johtuu. Kun siirrytään puhumaan tavoitteena hyvästä yhteishengestä, keskustelun sävy muuttuu toiveikkaammaksi ja rakentavammaksi. Tavoitteesta liikkeelle lähteminen auttaa ihmisiä pohtimaan sitä, mitä tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi käytännössä ja löytämään keinoja sen saavuttamiseksi.

Kun lähtökohtana on se, miten asioiden toivotaan olevan, voidaan kysyä, mitä tavoitteen eteen on jo tehty ja mitä vastaavanlaisia tavoitteita on jo saavutettu aikaisemmin. Aikaisemmista onnistumisista ja jo tapahtuneesta edistyksestä keskusteleminen antaa mahdollisuuden pohtia sitä, mitä sellaista työryhmän jäsen ovat jo tehneet, mistä on ollut hyötyä. Tämä keskustelu tuottaa kiittäviä selityksiä, kun taas ongelmia analysoidessa syntyy syyttäviä selityksiä. Kiittävät selitykset saavat ihmiset kokemaan, että heitä arvostetaan ja se puolestaan tuottaa leppoisan ja toiveikkaan tunnelman, joka on otollinen yhdessä tapahtuvalle luovalle ratkaisujen ideoinnille.

Siinä missä ongelmakeskeisellä lähestymistavalla on taipumus tuottaa syyttelevien selitysten noidankehä, ratkaisukeskeinen lähestymistapa johtaa usein positiiviseen kehään. Kun tilanne paranee, vaikka vähänkin, voidaan seuraavan kerran asiasta keskusteltaessa pohtia yhdessä sitä, mistä edistyminen johtuu. Tämä tuottaa kiittäviä selityksiä ja yhteisen onnistumisen kokemuksen, joka lisää työntekijöiden halua tehdä yhteistyötä myös jatkossa.

Muodostuva positiivinen kehä on kuvattu alla olevassa kuvassa (Ben Furman ja Tapani Ahola. Cooperation. Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja kuinka se tehdään):

Ratkaisukeskeisen työtavan yksi tärkeimmistä tehtävistä kuuntelun ja hyväksynnän jälkeen on auttaa suhtautumistavan muutoksessa työskennellessämme asiakkaiden vaikeiden tilanteiden kanssa. Voisimmeko myös omaksua rauhallisempia ja vähemmän vaativia suhtautumistapoja itseemme? Itsemyötätuntoinen asennoituminen on mielen vaste tyynnyttävälle hengitykselle.