Tarinani

Valmistuttuani vuonna 2001 yhteiskuntatieteiden maisteriksi olin kiinnostunut tehtävistä, joissa sai suunnitella, kehittää, olla ihmisten kanssa ja matkustella. Työurani alussa toimin kehittämisprojekteissa, jotka tuntuivat unelmatyöpaikoilta. Mielestäni ihmisiä, joihin kehittämisprosessi vaikutti, ja heidän ajatuksiaan, ei kuitenkaan huomioitu tai kuultu riittävästi kehittämistyössä. Pohdin myös, miksi monet muutoshankkeista epäonnistuvat. 

Aloin kaivata uusia osallistavampia välineitä ja ihmisläheisempää työskentelytapaa työhöni. Tutustuin ensin työ- ja organisaatiopsykologiaan, josta sain perusteita ajatuksilleni osallistavasta kehittämisestä ja siinä mukana olevien kuulemisen tärkeydestä.

"Kehittämistyössä tulisi pitää käytännön työelämää itsearvoisena lähtökohtana ja olisi kuunneltava käytännön toimijoiden puhetta pitäen heidän puhettaan totena." (Pauli Juuti) 

Tämän jälkeen hakeuduin ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoihin Muutos ja kehittäminen - lähiesimiehen haasteet sosiaali- ja terveysalalla. Sen jälkeen hain vielä enemmän osallistavampia välineitä ryhmänohjaajakoulutuksesta. Seuraavaksi aloin etsiä minulle sopivaa työnohjaajakoulutusta. 

Hain ratkaisukeskeiseen työnohjaajakoulutukseen, vaikka ratkaisukeskeisyys ei silloin ollut minulle käsitteenä kovin tuttu. Jollain tapaa se erottautui eri koulutuksista ajatusmaailmaani sopivana. Ajattelen, että kaikki aiempi koulutukseni ja oppimani johdatti minua sinne. 

Valmistuin ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi ja organisaation kehittäjäksi Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian työnohjaajakoulutuksesta vuonna 2011. Työni tarkoitus oli alkanut muotoutua: Työnohjaajana, coachina ja organisaation kehittäjänä missionani ja intohimonani on parantaa yritysten ja organisaatioiden keskustelukulttuuria. 

Työni tarkoitus on olla mukana työyhteisöissä luomassa keskustelukulttuuria, jossa on 

  • kaikki tulevat kuulluksi ja kuulevat; pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan omaa työtään koskeviin asioihin; psykologisen turvallisuuden lisääminen
  • yhteisellä vuoropuhelulla luodaan yhteisöllisyyttä; opitaan ymmärtämään paremmin itseään ja toisia sekä omaa ja muiden tön tekemisen tapaa
  • arvostetaan jokaista työyhteisön jäsentä ja hänen kokemuksiaan totena kuten arvostavan kohtaamisen perusperaatteisiin kuuluu
  • ongelmanratkaisuun käytetään olemassa olevia voimavaroja, mahdollisuuksia ja ratkaisuideoita.

Keskustelukulttuurin kehittäminen

Olen vuosien aikana opiskellut lisää ja käyttänyt työssäni menetelmiä työyhteisön osallistamiseksi sekä yhteisöllisyyden, yhteistyön ja vuorovaikutuksen parantamiseksi. Näissä koulutuksissa, kuten ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja organisaation kehittäjä -koulutus, Executive ja Team Coach -koulutus, voimauttavan valokuvauksen perusteet -koulutus, Cooperation kouluttajakoulutus, Art of Hosting ja voimakehävalmentajakoulutus,  yksi tärkeimmistä ydinkysymyksistä on työyhteisön keskustelukulttuurin kehittäminen:

  • kaikkiin suhtaudutaan arvostavasti; katsotaan arvostavilla silmillä ja kuunnellaan dialogisesti
  • miten rakennetaan yrityksiä ja työyhteisöjä, joissa keskustelut ovat voimavaroja, mahdollisuuksia, ratkaisuideoita, uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja avaavia
  • kuinka kaikki sen jäsenet voivat vaikuttaa ja osallistua lopputulokseen ja kuinka kohtaamisista saadaan merkityksellisiä ja yhteistyötä vahvistavia
  • miten tunnistetaan ja otetaan vahvuudet laaja-alaiseen käyttöön
  • miten opitaan johtamaan paremmin ajattelua, tunteita ja toimintaa yksilö- ja ryhmätasolla.

Miten keskustelukulttuurin parantaminen on mahdollista?

Työnohjauksessa ja coachingissa on tärkeää luoda yhdessä ohjattavien kanssa muutosta tukevaa keskustelukulttuuria. Tällaisessa dialogisessa keskustelukulttuurissa kaikki tulevat kuulluksi ja kuulevat toisiaan sekä pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiseen oppimiseen ja reflektointiin. 

Työnohjauksen ja coachingin yhtenä tarkoituksena on auttaa ohjattavia ymmärtämään paremmin itseään, toisiaan ja työtään; omaa ja muiden ajattelua ja tunteita, oppia tuntemaan ja arvostamaan toisen tapaa tehdä töitä; oppia kysymään, mitä toinen tarkoittaa, kun en ymmärrä jotakin. Tutustuminen, ymmärryksen lisääntyminen omasta ja toisen tavasta tehdä työtä sekä tarkennuksen pyytäminen auttavat ennaltaehkäisevästi vähentämään ristiriitoja. 

Tämä toteutuu, kun työntekijät saavat luottamuksellisen ja turvallisen ajan ja paikan kuulluksi tulemiselle, työn reflektoinnille, motivoitumiselle, näkökulmien ja ajatusten avartamiselle sekä oivaltamiselle ja oppimiselle. Lisäksi turvallisessa vuorovaikutuksessa voidaan keskustella hankalistakin asioista.

Kokemukseni

Minulla on yli 15 vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalan asiakas-, esimies-, kehittämis- ja projektitöistä kunnassa, valtiolla, järjestöissä ja ammattikorkeakoulussa.

Olen toiminut työnohjaajana, coachina ja organisaation kehittäjänä vuodesta 2010 sosiaali-, terveys- ja opetus- ja työllistämisalalla sekä erilaisissa projekteissa julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä järjestöissä. Olen työskennellyt työyhteisöjen, tiimien/ryhmien ja yksilöiden kanssa. Yksilöasiakkaani ovat olleet pääasiassa esihenkilöitä. 

Olen ollut mukana järjestö- ja yhdistystoiminnassa rivijäsenestä puheenjohtajaan teini-iästä lähtien. Tällä hetkellä olen Ratkes ry:n hallituksen jäsen, Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) hallituksen jäsen ja Laulutuuli-kuoron laulava jäsen.

Muu koulutukseni

Certified Executive and Team coach-koulutus, Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy/Dexter, 2020-2021

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja ja mentori, Oulun ammattikorkeakoulu/Vahvuuttamo Oy, 2021

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot, UEF Aducate, 2020-

Microkonstellaatio-koulutus, TaitoBa House, 2019

TOTTI -ohjaaja koulutus, TaitoBa House, 2019

Sosiaalisen median yhteisömanagerin peruskurssi, Otavan opisto, 2019

Art of Hosting - Innosta työyhteisösi osallistumaan, 2017; Rakenna siltoja dialogilla, Otavan opisto, 2018

Perhekonstellaatio-koulutus, Kiehinen, 2017-2018

Cooperation kouluttajakoulutus 2016 (Lyhytterapiainstituutti)

Voimauttavan valokuvauksen ammatilliset perusteet, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, 2012

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (25 op), Itä-Suomen yliopisto, 2010

Vertaisryhmän ohjaajien kouluttajakoulutus, Mannerheimin lastensuojeluliitto, 2010

Johtamisen aineopintoja (8 op), Itä-Suomen yliopisto, 2009

Ryhmänohjaajakoulutus, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, 2008

Muutos ja kehittäminen - lähiesimiehen haasteet sosiaali- ja terveysalalla erikoistumisopinnot (25 op), Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2005

Yhteiskuntatieteiden maisteri, Joensuun yliopisto, 2001