Työnohjausta yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille

Mitä hyötyä työnohjauksesta on? Miten se eroaa tavallisesta kahvipöytäkeskustelusta?

"Työnohjaus on antanut aikaa pysähtyä ja pohtia työlle ajankohtaisia kysymyksiä, reflektoida omaa toimintaa sekä tavoitteita ja työn suuntaa. On koonnut ja selkeyttänyt omaa ajattelua, tuonut uusia näkökulmia sekä purkanut työn tuomaa kuormitusta. Hyödyllistä on ollut myös ongelmatilanteiden purkaminen, työn rajaaminen ja tuki omalle jaksamiselle."  

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus tarjoaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle ajan ja paikan oman työn tavoitteelliseen tutkimiseen, arvioimiseen ja kehittämiseen koulutetun työnohjaajan tuella - aikaa ajattelulle ja reflektoinnille.

Asiakkaan tai asiakasorganisaation tarpeet ohjaavat aina työnohjausprosessia. Asiakkaat saavat koulutetun työnohjaajan avulla:

 • pelkästään heidän tarpeilleen varatun ajan ja paikan pysähtymiselle
 • tavoitteellista, puolueetonta ja luottamuksellista työtilanteiden reflektointia
 • omien arvojen, tunteiden, ajattelun ja mielikuvien tutkimista ja uudistamista
 • selkeyttä ja hallinnan tunnetta työhönsä
 • keinoja ja voimavaroja työssä jaksamiseen
 • uusia näkökulmia ja toimintamalleja työnsä tekemiseen.

Työnohjauksen tarkoituksena on auttaa ohjattavia selkeyttämään työtään sekä ymmärtämään paremmin itseään, toisiaan, työyhteisöään ja työtään. Tämä mahdollistuu, kun työntekijät saavat luottamuksellisen tilan kuulluksi tulemiselle, työn reflektoinnille ja jäsentämiselle, motivoitumiselle, näkökulmien ja ajatusten avartamiselle sekä oivaltamiselle.

Työnohjauksella luodaan työyhteisöön avointa ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä. Aiheina voivat olla hyvinvointi ja jaksaminen, ristiriitatilanteet, yhteistyön vahvistaminen, keskustelukulttuurin parantaminen ja palautteen anto. Turvallisessa vuorovaikutustilanteessa voidaan keskustella hankalistakin asioista.

Työnohjauksessa käytetään keskustelun lisäksi erilaisia harjoituksia ja toiminnallisia menetelmiä, jotka valitaan ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Yksilötyönohjaukseen tullessaan asiakkaalla voi olla monenlaisia kysymyksiä:

 • Mikä minua motivoi työssäni?
 • Mikä aiheuttaa kuormittumista työssäni?
 • Miten voisin paremmin hallita aikaani ja työtäni?
 • Mikä tuottaa minulle työniloa ja hyvinvointia?
 • Miten tulen paremmin toimeen muiden kanssa?

Ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksessa voidaan edellisten lisäksi tutkia ja kehittää yhdessä työrooleja ja työyhteisön toimintakulttuuria sekä selkeyttää vastuualueita ja työn tavoitteita. Ryhmätyönohjaus toimii myös ryhmän voimaantumisen, innovoinnin ja asiakastyön laadun kehittämisen paikkana.

Tavoitteet asetetaan työnohjausprosessin alussa ja niitä myös muutetaan tarvittaessa matkan varrella, yhdessä asiakkaan kanssa. Työskentely pohjautuu asiakkaiden tarpeesta lähtevään yhteiseen sopimukseen. Jokainen työnohjausprosessi arvioidaan. Lue asiakaspalautteita laatulupauksestani.

Työnohjauksen kesto räätälöidään tarpeidenne mukaan. Työnohjausprosessin kesto vaihtelee tilannetyönohjauksen muutamista työskentelykerroista useiden vuosien pituisiin prosesseihin. Työnohjausprosessi kestää keskimäärin vuodesta kahteen vuoteen.

Yksilötapaamiset ovat useimmiten 1 -1,5 h. Ryhmä- tai työyhteisötapaamiset kestävät 1,5 - 3 h. Tapaamistiheys sovitaan tarpeidenne mukaisesti. Alussa tapaamisia voi olla tarpeellista olla kolmesta neljään viikon välein. Tyypillisesti tapaamiset ovat kerran kuussa. Pidemmän prosessin aikana tapaamistiheys voi vaihdella esim. kerran kahdessa kuukaudessa.

Työnohjaus voidaan pitää asiakkaan työpaikalla tai muualla hänen valitsemassaan paikassa ja Joensuussa työhuoneellani osoitteessa Nahkurinkatu 33 sekä myös etänä.

Lue lisää työnohjauksesta: 

Ohjenuoriani työnohjaustyössäni, osa 1

Ohjenuoriani työnohjaustyössäni, osa 2

Noudatan työnohjauksessani Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) eettisiä periaatteita

VOIMAKEHÄ®- valmennus

VOIMAKEHÄ® soveltuu osaksi työnohjausta ja coachingia tai omiksi työpajoikseen työyhteisön vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, tarkasteluun ja hyödyntämiseen kuten kahden päivän Kehity vahvuuksilla™ -voimakehätyöskentely vahvuuslajeittain. 

VOIMAKEHÄ® -teoriaa, -ajattelua ja työskentelyä voi käyttää 

- työtiimien ja henkilöstön kehittämiseen vahvuuksien avulla

 • tiimin jäsenten erilaisiin vahvuuksiin tutustumalla, omien ja muiden vahvuuksien hyödyntämistä tiimin tai omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa

- itsetuntemukseen ja itsensä kehittämiseen sekä oman hyvinvoinnin kehittämisvälineenä 

- kehityskeskusteluissa, onnistumiskeskusteluissa ja vahvuuskeskusteluissa

- konfliktien ratkaisemiseksi erilaisten vahvuuksien avulla

- johtamisen ja esimiestyön tukena ks. myös Positiivinen johtaminen ja Positiivinen johtaminen edistämässä työn imua, innostusta ja hyvinvointia

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit.

VOIMAKEHÄ® on työkalu, teoria ja ajattelutapa, joka tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön.

VOIMAKEHÄ perustuu humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan sekä sosio-konstruktivistiseen näkemykseen opetuksesta, ohjauksesta ja johtamisesta.

Kysy lisää teille sopivasta voimakehätyöskentelymuodosta.

Työnohjaus - vaikuttavasti etänä

Etäohjaus on toimiva tapa saada työnohjausta tai coachingia puhelimella, Zoomilla, Teamsillä tai muulla etätyövälineellä. Etänä ohjaukseen voi yhdistää myös virkistävän kävelylenkin - kukin tahoillaan.

Olen työnohjaajana ohjaustilanteessa kuuntelevana ja oivalluttavana täysin läsnä riippumatta etätyövälineestä. Tärkeintä on kuuntelun, keskustelun ja yhteisen pohtimisen synnyttämä luottamuksellinen ja turvallinen aika ja tila ohjattaville.

Etätyönohjaus sopii yksilöille/työntekijöille, esimiehille ja johtajille, pienille ryhmille ja yrittäjille.

Etänä tehtävällä työnohjauksella on merkittäviä hyötyjä:

 • työskentelyajan saa nopeasti
 • sopii korona-aikaan
 • matkustamiseen ei mene aikaa
 • luonto kiittää

TOTTI®-tukikeskustelu

 Kun työssä tapahtuu jotain järkyttävää, normaali työn tekeminen häiriintyy. Ihmiset reagoivat ja kokevat yksilöinä ja yhteisöinä vahvoja tunteita, ja huhut ja kuulopuheet pääsevät valloilleen.

TOTTI-tukikeskustelussa tuetaan ja rakennetaan ryhmän selviämistapoja vaikean tilanteen jälkeen: sitä miten tuetaan itseä ja toista jatkamaan eteenpäin ja löytämään taas tapoja keskittyä työhön.

Milloin tarvitaan TOTTIa?

Tukikeskustelu järjestetään, jos työpaikkaa koskettaa jokin äkillinen, yllättävä ja tunteita nostattava tapahtuma esim. onnettomuus, väkivaltatilanne, äkillinen kuolema, vakava loukkaantuminen tai työtapaturma. Tukikeskustelun ensisijainen tarkoitus on tukea työn arjen jatkumista kaikesta huolimatta. Selviämisen tuessa on kyse henkilökohtaisista kokemuksista (yksilöistä) ja samalla koko työpaikasta/työyhteisöstä. Vaikeasti käsiteltävän tilanteen jälkeinen työn hoitaminen nousee tukityöskentelyn keskiöön.

Tukikeskustelussa ei ole kyse psyykkisten häiriöiden hoidosta, vaan äkillisten tilanteiden jälkeen odotettavissa olevien normaalien reaktioiden ja tunteiden läpityöskentelyä. Tukikeskustelulla pyritään auttamaan työyhteisöä ja työntekijöitä toipumaan stressistä ja palaamaan perustehtäväänsä. Tapahtunutta ei sivuuteta, vaan keskustelussa tuetaan ryhmän selviämistapoja sen kanssa.

Totti-tukikeskustelu käydään työpaikalla mahdollisimman pian odottamattoman tilanteen jälkeen.

Keskusteluun osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kaikki ne, keitä odottamaton tilanne on koskettanut.

Yleensä istuntoon varataan n. 2-3 tuntia. Tukikeskustelun jälkeen mietitään yhdessä, onko tarvetta jatkoistuntoon parin viikon kuluttua.