Positiivinen psykologia

Positiivisella johtamisella työn imua, innostusta ja hyvinvointia

Positiivisen psykologian voima on myönteisissä tunteissa ja ihmissuhteissa. 

Positiivinen johtaminen on vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ihmistyötä, humanistista johtamista, joka kattaa yhtä lailla asioiden kuin ihmistenkin johtamisen ja kehittämisen. Työyhteisön vuorovaikutuksella, ihmissuhteilla ja yhteistyöllä on hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kannalta merkittäviä vaikutuksia. 

Sanna Wenström on tutkinut väitöskirjassaan positiivista johtamista ja valinnut positiivisen johtamisen jäsennysmalliksi positiivisen organisaation teorian (PRIDE). PRIDE-teoria jäsentää niitä tekijöitä, jotka edistävät organisaation jäsenten hyvinvointia, innostusta ja työn imua. Teorian nimi on kirjainlyhenne positiivisen organisaation osatekijöistä. 

Sanna Wenström on suomentanut ne tutkimukseensa perustuen seuraavasti: Positive practices eli myönteiset käytänteet; Relationship enhancement eli vuorovaikutus ja yhteistyö; Individual attributes eli vahvuudet; Dynamic / positively deviant leadership eli positiivinen johtaminen sekä Emotional wellbeing eli myönteiset tunteet ja ilmapiiri. Voit tutustua tarkemmin positiiviseen johtamiseen ja kirjallisuuslähteisiin blogikirjoituksessani Positiivinen johtaminen edistämässä työn imua, innostusta ja hyvinvointia ja Sanna Wenströmin LinkedIn-artikkeleissa.

Positiivinen organisaatio rakentuu yhteisöllisenä prosessina, myönteisessä arjen vuorovaikutuksessa. Se tarkoittaa, että yhteinen hyvä ja yhteinen innostus ovat jokaisen yhteisön jäsenen vastuulla, eivät yksin johtajan tai esimiehen. Positiivinen työyhteisö vaatii jokaisen aktiivista panostusta ja myös ongelmien ja epäkohtien esille ottamista.

Positiivinen johtaja rohkaisee ja toimii itse esimerkkinä avoimuudesta ja siitä, että hankalistakin asioista keskustellaan. Tietoinen hyvän tekeminen, tarkoituksellinen myönteinen toiminta ja myönteinen vuorovaikutus ovat myös jokaisen ihmisen vaikutuspiirissä.

Positiivinen organisaatio-oppi

Positiivisessa psykologiassa on kolme keskeistä tutkimusaluetta: 

 • myönteiset yksilölliset piirteet, 
 • myönteiset kokemukset ja 
 • myönteiset instituutiot. 

Positiivinen psykologia tarkastelee asioita, ilmiöitä ja prosesseja, jotka edistävät yksilöiden ja yhteisöjen optimaalista hyvinvointia. Positiivinen psykologia on määritelty tieteellisyyteen perustuviksi näkökulmiksi siitä, mikä tekee elämästä elämisen arvoista ja mitkä inhimilliset olosuhteet johtavat onnellisuuteen, täyttymykseen ja kukoistukseen.

Positiivisen tutkimuksen tutkimuskohteena ovat esimerkiksi subjektiivisesti arvostetut kokemukset menneisyydestä (tyytyväisyys, täyttymys ja hyvinvointi), nykyhetkessä (flow ja onnellisuus) ja tulevaisuudessa (toivo ja optimismi).

Positiivinen organisaatio ja johtaminen kuuluvat positiivisen psykologian kolmesta keskeisestä tutkimusalueesta myönteisten instituutioiden tutkimusalueeseen. Positiivinen organisaatio-oppi (Positive Organizational Scholarship, POS) tarkastelee hyvinvoinnin ja kukoistamisen edellytyksiä organisaation, sen rakenteiden ja prosessien näkökulmasta. Tavoitteena on tunnistaa ja kehittää sellaisia toimintatapoja, joiden avulla organisaatio ja sen työntekijät voisivat kukoistaa ja sitä kautta saavuttaa myös tuloksellisuutta ja laatua.

Positiivinen organisaatio-oppi perustuu ajatteluun myönteisten näkökulmien hyödyntämisestä organisaatiotutkimuksessa. Positiivisuuden näkökulman on nähty tuottavan ymmärrystä ja arvostusta eri tavoin onnistuneista organisatorisista toiminnoista, joiden kautta saadaan aikaan optimaalista ja dynaamista organisaatioelämää. Myönteinen näkökulma arjen hankaliin asioihin on erityisen merkityksellinen sellaisille organisaatioille, joiden kehittymistä on hallinnut epäonnistumisista oppiminen. 

Positiivisen organisaatiokäyttäytymisen (Positive Organizational Behaviour, POB) näkökulma on yksilön voimavaroissa, vahvuuksissa ja positiivisessa psykologisessa pääomassa (PsyCap).

Myönteisten tunteiden voima

Myönteiset tunteet tarttuvat, leviävät ja kumuloituvat helposti, ja hyvä leviää. Myönteisiä tunteita kannattaa vaalia kaikin tavoin. Onnistumisten ja hyvien asioiden huomioiminen ja ilon aiheiden jakaminen kannattaa ottaa tavaksi kahvipöydissä ja kokouksissa. Myönteiset tunteet, kuten ilo, ylpeys, rakkaus, kiinnostuneisuus ja tyytyväisyys avartavat ajattelu- ja toimintamalleja ja vahvistavat sitä kautta yksilöllisiä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja. Hyvinvoinnin ja innostuksen näkökulmasta on tärkeintä keskittyä niihin asioihin, joihin omalla toiminnallamme on mahdollista vaikuttaa. Jokainen voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa, omaan tapaansa tarkastella työtä ja toimintaansa työyhteisössä. 

Ihmisten mieli on taipuvainen tarttumaan kielteisiin seikkoihin, harmillisuuksiin ja epäoikeudenmukaisuuksiin, jotka kaipaavat korjaamista. Jos päivän aikana on sattunut 99 onnistumista ja yksi epäonnistuminen, on aika varmaa, minkä ympärillä ajatukset ennen nukahtamista pyörivät. Jos epäonnistuminen on ollut vähäpätöinen, uni ei kenties kokonaan karkaa. Mikäli taas koemme tyrineemme meille tärkeässä asiassa, olemme kohdanneet rankkaa vääryyttä tai saaneet nenillemme monessa paikassa, stressi alkaa nopeasti ottaa ylivallan tuhoten sekä yö- että päiväunet. Niin siitäkin huolimatta, että elämämme saattaa valtaosin olla kunnossa. Lue lisää alla olevista blogikirjoituksista.


VOIMAKEHÄ® - koulutusta ja valmennusta laajaan vahvuusnäkemykseen perustuvasta voimakehätyöskentelystä.

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta:

 • luonteenvahvuudet,
 • luontainen kyvykkyys,
 • taidot ja osaaminen,
 • kiinnostukset,
 • arvot ja
 • resurssit.

VOIMAKEHÄ® tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön. Se perustuu humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan sekä sosio-konstruktivistiseen näkemykseen opetuksesta, ohjauksesta ja johtamisesta. Lue lisää Voimakehän nettisivuilta.

Vahvuuksien hyödyntäminen on yhteydessä lukuisiin organisaatiotason myönteisiin tuloksiin, kuten tuottavuuteen, tuloksellisuuteen ja parempaan asiakaspalveluun. Siksi nykypäivän organisaatioiden menestystekijänä on henkilöstön vahvuuspotentiaalin tunnistaminen ja aktivoiminen.    


VOIMAKEHÄ®-palvelut

VOIMAKEHÄ® -profilointi ja valmennus

 • soveltuu kaikille, jotka haluavat tutustua omiin vahvuuksiinsa ja sitä kautta vahvistaa omaa hyvinvointia, työn imua tai selkiyttää omia urasuunnitelmia.
 • kahden tunnin henkilökohtaista yksilöohjausta.
 • verkossa tai kasvokkain.

Voimakehäprofiloinnin™ hinta on 250,00 € / 2 tunnin ohjauskerta (sis. alv.), josta varauksen yhteydessä maksetaan varausmaksu 20 €. Varaa täältä.

Kehity vahvuuksilla™-ryhmävalmennus vahvuuslajeittain

Valmennukseen sisältyy vahvuuskartoitusten lisäksi portoliotyöskentelyä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä vahvuuksien eri lajien äärellä.

Tärkeällä sijalla pienryhmävalmennuksessa ovat reflektio sekä keskustelut luottamuksellisessa ilmapiirissä ja työnohjauksellisessa hengessä - vuorovaikutus ja kollegiaalinen tuki ovat välttämätön edellytys jokaisen yksilölliselle kehittymisprosessille.

Valmennuksen kesto: 8 x 2 h tai 2 päivää välityöskentelyineen

VOIMAKEHÄ®-tutuksi -tutustumiskoulutus

Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat voimakehän taustaan ja mahdollisuuksiin sekä antaa oma kokemus voimakehän rakentamisesta.

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennukset

Ryhmä- tai työyhteisövalmennus, jonka suorittaneet henkilöt voivat hankkia VOIMAKEHÄ®- valmentajalisenssin Vahvuuttamo Oy:ltä.

Kysy lisää teille sopivasta VOIMAKEHÄ®-työskentelymuodosta!

"Kun ihminen voi toimia työssään ja elämässään alueella, jossa vahvuuksien eri lajit kohtaavat, toimii hän "voimavyöhykkeellään", joka on hyvinvoinnin ja innostuksen optimaalinen vyöhyke." (Mayerson, 2015 Niemiec 2012)