Koulutukset

Tehdään yhdessä parempaa työelämää

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisillä sekä postiivisen psykologian ajatuksilla ja menetelmillä luodaan parempaa työelämää ja kehitetään erilaisia työelämätaitoja kuten resilienssiä ja muutosvalmiuksia.

Ajatukseni luennoillani perustuvat pääasiassa positiivisen ja humanistisen psykologian tieteenalaan, joka tutkii ihmisyyden parhaita puolia kuten autenttisia vahvuuksia; mitä ja kuka minä todella olen, voimavaroja, merkityksellisiä kohtaamisia sekä jaettuja myönteisiä kokemuksia ja tunteita sekä positiivista johtamista. Viime aikoina olen pitänyt etäluentoja 

  • toimivasta työyhteisöstä muutosten ja kiireiden keskellä laajan vahvuusajattelun mm. tempereramentin ja resilienssin näkökulmista sekä 
  • resilienssistä sekä työn voimavaroista ja vaatimuksista: miten haasteista selvitään hyvinvoivana kaikesta huolimatta.

Minna Huotilainen ja Katri Saarikivi (2018) korostavat kirjassaan Aivot työssä vuorovaikutuksen laatua muuttuvan työelämän tärkeimpänä työyhteisön menestymisen ja ongelmanratkaisukyvyn eli kollektiivisen älykkyyden ennustajana. Kollektiivista älykkyyttä aikaansaadaan työyhteisöissä, joilla on hyvät empatiataidot ja kommunikaatiolla, jossa kaikki pääsevät ääneen. 

Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan tilaajan tarpeiden mukaan.

Räätälöidään teille tarpeidenne mukainen valmennus tai koulutus esim. toimiva työyhteisö teemalla, valmentaviin keskusteluihin, vuorovaikutus- ja yhteistyötyötaitojen parantamiseen, tunnetaitoihin tai vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen esimerkiksi voimakehä-valmennuksella.

"Koulutuksessa tuli tärkeitä pointteja hyvän työyhteisön kannalta. On hyvä miettiä juuri positiivisessa hengessä isommissa porukoissa, miten voisi kehittää työyhteisöä vieläkin paremmaksi. Ryhmäharjoituksista jäi ajattelemisen aihetta ja palautti mieleen oikeita toimintatapoja ihmisten kohtaamiseen."

Koulutuksia työyhteisöille

Koulutuksissa ja valmennuksissa korostuu osallistava työote sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen edistäminen psykologisesti turvallisen, yhteistyökykyisen ja avoimen työyhteisön luomiseksi.

Käytän koulutuksissani valmentavia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä sekä positiiviseen psykologiaan perustuvia menetelmiä yksilön ja työyhteisön itseohjautuvuuden, dialogitaitojen, omien voimavarojen, vahvuuksien, onnistumisten ja oivallusten löytymiseksi.

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit. 

Koulutuksessa opitaan, mitkä tekijät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa työyhteisössä vaikuttavat eniten ihmisten hyvinvointiin työyhteisöissä.

Työyhteisöjen hyvän ilmapiirin luomiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi on tärkeää oppia käsittelemään kielteisisä tunnekokemuksia tuovat asiat sen lisäksi, että edistetään myönteisiä tunnekokemuksia tuovia asioita.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luo puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle.   

Koulutuksessa tutustutaan ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmennuksen taustaan, teoriaan ja perusperiaatteisiin sekä menetelmiin erilaisin keskustelu- ja toiminnallisin harjoituksin.

Tiimicoaching

Tutustu Tiimi lentoon -valmennukseen, jossa työyhteisön jäsenet saavat mahdollisuuden kertoa omasta näkökulmastaan, mitä strategiset tavoitteet tarkoittavat heidän työssään. Tiimi lentoon on rakentavaa ja osallistavaa valmentamista työyhteisön strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Osallistaminen strategiseen työskentelyyn sitouttaa työyhteisöä saavuttamaan yhteisiä tavoitteita.

Tällä lomakkeella voit kysyä koulutuksista.