Koulutukset

Tehdään yhdessä parempaa työelämää

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luo puitteet tulokselliselle työyhteisön hyvinvoinnille ja työelämätaitojen kehittämiselle.

"Koulutuksessa tuli tärkeitä pointteja hyvän työyhteisön kannalta. On hyvä miettiä juuri positiivisessa hengessä isommissa porukoissa, miten voisi kehittää työyhteisöä vieläkin paremmaksi. Ryhmäharjoituksista jäi ajattelemisen aihetta ja palautti mieleen oikeita toimintatapoja ihmisten kohtaamiseen."

Minna Huotilainen ja Katri Saarikivi (2018) korostavat kirjassaan Aivot työssä vuorovaikutuksen laatua muuttuvan työelämän tärkeimpänä työyhteisön menestymisen ja ongelmanratkaisukyvyn eli kollektiivisen älykkyyden ennustajana. Kollektiivista älykkyyttä aikaansaadaan työyhteisöissä, joilla on hyvät empatiataidot ja kommunikaatiolla, jossa kaikki pääsevät ääneen.

Koulutuksissani korostuu osallistava työote sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen edistäminen psykologisesti turvallisen, yhteistyökykyisen ja avoimen työyhteisön luomiseksi.

Käytän koulutuksissani valmentavia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä yksilön ja työyhteisön itseohjautuvuuden, dialogitaitojen, omien voimavarojen, vahvuuksien, onnistumisten ja oivallusten löytymiseksi.

Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan tilaajan tarpeiden mukaan.

Koulutuksia työyhteisöille

Hyvä työyhteisö

Koulutuksessa kehitetään työyhteisön keskutelukulttuuria ja opitaan, mitkä tekijät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa työyhteisössä vaikuttavat eniten ihmisten hyvinvointiin työyhteisöissä. 

Ratkaisu-ABC

Koulutuksessa tutustutaan ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmennuksen taustaan, teoriaan ja perusperiaatteisiin sekä menetelmiin erilaisin keskustelu- ja toiminnallisin harjoituksin.

Tiimicoaching

Tutustu Tiimi lentoon -valmennukseen, jossa työyhteisön jäsenet saavat mahdollisuuden kertoa omasta näkökulmastaan, mitä strategiset tavoitteet tarkoittavat heidän työssään. Tiimi lentoon on rakentavaa ja osallistavaa valmentamista työyhteisön strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Osallistaminen strategiseen työskentelyyn sitouttaa työyhteisöä saavuttamaan yhteisiä tavoitteita.

Tällä lomakkeella voit kysyä koulutuksista.