Koulutukset

Tehdään yhdessä parempaa työelämää

Teorian ja käytännön yhdistävää ratkaisu- ja voimavarakeskeistä koulutusta vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja tukevista ajattelutavoista sekä hyvinvoivasta työyhteisöstä - myös etäkoulutuksena.

"Koulutuksessa tuli tärkeitä pointteja hyvän työyhteisön kannalta. On hyvä miettiä juuri positiivisessa hengessä isommissa porukoissa, miten voisi kehittää työyhteisöä vieläkin paremmaksi. Ryhmäharjoituksista jäi ajattelemisen aihetta ja palautti mieleen oikeita toimintatapoja ihmisten kohtaamiseen."

Työelämän murroksessa työntekijöiltä ja esimiehiltä vaaditaan uudenlaisia itsensä johtamisen taitoja, etenkin etätyössä. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen sekä empatian ja itsetuntemuksen merkitys korostuu sekä johtamisessa että alaistaidoissa. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luo puitteet tulokselliselle työyhteisön hyvinvoinnille ja työelämätaitojen kehittämiselle. 

Koulutuksissani korostuu osallistava työote sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen edistäminen turvallisen, yhteistyökykyisen ja avoimen työyhteisön luomiseksi.

Käytän koulutuksissani valmentavia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä yksilön ja työyhteisön itseohjautuvuuden, dialogitaitojen, omien voimavarojen, vahvuuksien, onnistumisten ja oivallusten löytymiseksi.

Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan tilaajan tarpeiden mukaan.


Tutustu Tiimi lentoon -valmennukseen, jossa työyhteisön jäsenet saavat mahdollisuuden kertoa omasta näkökulmastaan, mitä strategiset tavoitteet tarkoittavat heidän työssään. Tiimi lentoon on rakentavaa ja osallistavaa valmentamista työyhteisön strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Osallistaminen strategiseen työskentelyyn sitouttaa työyhteisöä saavuttamaan yhteisiä tavoitteita.  

Koulutuksia työyhteisöille

Hyvä työyhteisö

Koulutuksessa opetellaan työyhteisöjen hyvinvoinnille ja hyvälle ilmapiirille keskeisimpiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Miten työskentelen ratkaisukeskeisellä työotteella?

Koulutuksessa tutustutaan ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmennuksen taustaan, teoriaan ja perusperiaatteisiin sekä menetelmiin erilaisin keskustelu- ja toiminnallisin harjoituksin.

Tällä lomakkeella voit kysyä koulutuksista.