Ratkaisukeskeinen coaching

Ratkaisukeskeinen coaching yksilöille, ryhmille, tiimeille ja työyhteisöille

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa luo puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle.

Mitä hyötyä coachauksesta on? Miten se eroaa tavallisesta kahvipöytäkeskustelusta? 

Coaching on tavoitteellista keskustelua, jossa oivalluttavin kysymyksin ja ajattelua haastaen saadaan aikaan tehokasta muutosta ajatteluun ja tekemiseen.  

Ratkaisukeskeinen oivalluttava coaching - synnyttää tunteen mahdollisuuksista

Ratkaisukeskeinen coaching on yksilölle tai ryhmälle toimiva tapa hakea suuntaa eteenpäin. Coaching sopii erityisesti muutostilanteiden ja jumikohtien selkiyttämiseen. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luo puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle.

Coachi auttaa kuunnellen, kysymyksillä ja keskustelua ohjaten coachattavia tarkastelemaan tilannettaan, ajatuksiaan, uskomuksiaan ja tunteitaan eri näkökulmista sekä näkemään maailmansa laajemmin ja luovemmin. Maailmana, johon sisältyy mahdollisuuksia, toivoa ja voimavaroja. Tilanteen rauhoittuessa ja selkeytyessa voi alkaa yhdessä rakentamaan konkreettista kuvaa coachattavien toivomasta tulevaisuudesta. Aivojen ollessa levollisessa tai jopa flow-tilassa, on taas mahdollista miettiä uusia tavoitteita ja muutosaskelia.

Olennaista myönteisen muutoksen tuottamisessa on coachattavan aktiivinen osallistuminen omien tavoitteidensa asettamiseen. Coachattavan omat tavoitteet, kokemukset ja toiveet muodostavat työskentelyn lähtökohdan. 

Coachausprosessin aikana

 • saat luottamuksellisen ajan ja paikan tilanteestasi puhumiseen,  tukea jumittuneesta tilanteesta selviämiseen  sekä sen selkeyttämiseen;
 • lisätään coachattavan motivaatiota, uskoa omiin kykyihinsä ja vahvuuksiinsa sekä tuetaan hänen muutoskyvykkyyttään. Coachattava on oman elämänsä, tunteidensa, kokemustensa ja näkemystensä paras asiantuntija;
 • laajennetaan näkökulmia, ideoidaan uusia ratkaisuvaihtoehtoja ja kasvatetaan edelleen itseymmärrystä ja toimijuutta;
 • luodaan suunnitelma siitä, miten käytännössä uuden oppiminen viedään todellisiin tilanteisiin.

"Ei tuntunut yhtään siltä, että tarvii suodattaa puhettaan. Tulevaisuudenkuvani on selkiintynyt keskustelujemme edetessä." 

Mihin tarpeisiin coachingia usein haetaan?

Yksilöcoaching on oivallinen kehittämisväline kun halutaan

 • pohtia muutostilanteisiin liittyviä ajatuksia, tilanteita ja tunteita
 • lisätä motivaatiota ja vastuunottoa
 • tukea kehittymistä omassa työroolissa
 • tukea kehittymistä esimieheksi/johtajaksi
 • tukea itsensä johtamista, oma-aloitteisuutta ja päätöksentekoa
 • tehostaa omia rutiineja
 • tukea suunnan etsimiseen
 • kirkastaa tulevaisuuden tavoitteita
 • tukea omien vahvuuksien oivaltamiseen
 • tukea tavoitteisiin pääsemistä omien arvojen ja tavoitteiden mukaisella tavalla
 • tukea ylikuormittuneeseen tilanteeseen
 • tukea ajanhallintaan
 • oppia tuntemaan itsensä paremmin

Coachingin kesto määrittyy asiakkaan tarpeen mukaan. Yksittäiseen ongelmaan voi riittää 1-2 kertaa, toisinaan tarvitaan useampi kerta esim. viisi kertaa tai pidempikestoista säännöllistä työskentelyä. Coaching loppuu, kun asiakas on saavuttanut sen tuloksen, mitä on tapaamisilta odottanut.

Coaching voidaan pitää asiakkaan työpaikalla tai muualla hänen valitsemassaan paikassa tai Joensuussa työhuoneellani osoitteessa Nahkurinkatu 33.

Hinta määräytyy prosessin keston mukaan. Tutustu hintoihin tästä.

Coaching voidaan toteuttaa myös etänä asiakkaan alustalla, puhelimitse, Teamsillä tai Zoomilla.

"Haluan kiittää sinua viime talven/kevään keskusteluistamme. Kiitos sinulle ajatuksien herättelystä!"

Tutustu myös tiimicoachingiin

Tiimin tai ryhmän coaching on johdonmukainen prosessi, jossa käytetään dialogia, reflektiivistä keskustelua, oppimista ja toiminnan suuntaamista uudella tavalla.  

Haluatko lähteä kanssani tutkimusmatkalle omaan itseesi ja työhösi? 

Coachausta työyhteisöille

Työnohjaajana, coachina ja organisaation kehittäjänä missionani ja intohimonani on parantaa yritysten ja organisaatioiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Dialogisessa keskustelukulttuurissa kaikki tulevat kuulluksi ja kuulevat toisiaan sekä pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiseen oppimiseen ja reflektointiin.

Coachauksen yhtenä tarkoituksena on auttaa ohjattavia ymmärtämään paremmin itseään, toisiaan ja työtään; oppia tuntemaan ja arvostamaan toisen tapaa tehdä töitä; oppia kuuntelemaan ja kyselemään. Tutustuminen, ymmärryksen lisääntyminen omasta ja toisen tavasta tehdä työtä sekä tarkennuksen pyytäminen auttavat ennaltaehkäisevästi vähentämään ristiriitoja.

Tämä toteutuu, kun työntekijät saavat luottamuksellisen ja turvallisen ajan ja paikan kuulluksi tulemiselle, työn reflektoinnille, motivoitumiselle, näkökulmien ja ajatusten avartamiselle sekä oivaltamiselle ja oppimiselle. Lisäksi turvallisessa vuorovaikutuksessa voidaan keskustella hankalistakin asioista.

Rakentavaa ja osallistavaa valmentamista työyhteisön strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Innostavalla tiimivalmennuksella työyhteisölle strategian mukaiset tavoitteet, suunta ja toimintaa.

Tilaisuuteen osallistujat saavat kokemuksen siitä, että häntä kuunnellaan ja arvostetaan, olla valmentajana ja valmennettavina sekä keskustella itselleen merkittävästä aiheesta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse.