Fasilitointi 

Rakentavaa ja osallistavaa kehittämistä

Osallistavia työpajoja ja ratkaisukeskeisiä tiimivalmennuksia

Innokasta yhteisöllistä kehittämistä, yhdessä ajattelemista, reflektoimista ja oppimista, merkityksellisiä kohtaamisia ja kaaoksen hallintaa - miten se on mahdollista?

"Oli hyvä miettiä isommassa porukassa juuri positiivisessa hengessä, miten työyhteisöä voisi kehittää vielä paremmaksi. Asioita jäi miettimään myös siltä kannalta, millainen rooli itsellään on asioiden suhteen työyhteisössä."

Yhteistyön ja osallisuuden kehittämistä fasilitoinnilla

Ohjaan osallistavia työpajoja ja ratkaisukeskeisiä valmennuksia, joilla saadaan kaikki mukaan kehittämään yhteisiä ratkaisuja. Tällaisessa tilassa yrityksen tai organisaation kaikki jäsenet voivat vaikuttaa kehittämisen tai oppimisen lopputulokseen. Ihmiset antavat parastaan, kun osallistuminen on innostavaa ja mielekästä. Osallistavassa valmennuksessa luodaan kehittämisen ja oppimisen tila, jossa osallistujat tulevat kuulluksi ja kuulevat.

Fasilitoinnin aikana käydään merkityksellisiä keskusteluja, jotka synnyttävät uusia ajattelutapoja tai toimintamalleja. Fasilitoinnin avulla yhteisön jäsenet saadaan alusta alkaen mukaan yhteisen tarkoituksen, suunnan, tehtävän ja pelisääntöjen kirkastamiseen.

Tiimi lentoon -valmennuksesta sanottua:

"Yhteistä parempaa ajattelua, asiat ovat liikahtaneet eteenpäin ja yhteisesti on sovittu, 

luovuus valloille ja yhdessä jotakin kivaa."

Tiimi lentoon -valmennuksella

Suuntaa ja käytännön toimintaa - sitoutumista, yhteishenkeä, luottamusta ja innostusta rakentavalla ja osallistavalla keskustelulla

Tiimi lentoon -valmennus on rakentavaa ja osallistavaa valmentamista työyhteisön strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Työyhteisön jäsenet saavat mahdollisuuden kertoa omasta näkökulmastaan, mitä strategiset tavoitteet tarkoittavat heidän työssään. Valmennuksessa keskitytään yhdessä kehittämään työyhteisölle itselleen sopivia innovatiivisia ratkaisuja. Osallistaminen strategiseen työskentelyyn sitouttaa työyhteisöä saavuttamaan yhteisiä tavoitteita. Työskentelyn tuloksena työyhteisö saa mukaansa raportoidun tavoitteidensa mukaisen toimintasuunnitelman/strategian niiden toteuttamiseksi.

Ristiriitojen hallintaa tiimivalmennuksella

Tiimivalmennus mahdollistaa ristiriitojen käsittelyn 

  • tunteiden esiinnostamisella
  • kaikkien näkemysten kuulemisella
  • ymmärryksen lisääntymisellä siitä, mikä minulle ja mikä toiselle on tärkeää
  • yhteisten pelisääntöjen sopimisella

Valmennuksessa opitaan myös rakentavaa vuorovaikutusta. Miten voi tuoda omat tunteensa ja tarpeensa näkyville itselle ja toiselle - ilman syyllistämistä. 

Lue Pohdintaa ratkaisukeskeisen työn olemuksesta blogikirjoituksestani, miksi kannattaa keskittyä siihen, mitä työyhteisö haluaa ongelmien sijaan ja miksi siitä kannattaa keskustella rakentavasti. 

Mihin fasilitointia voidaan käyttää?

Fasilitointia voidaan käyttää fasilitointitilaisuuksissa kuten kehittämispäivillä, yhteistyn kehittämisessä, työhyvinvointitilaisuuksissa, työpajoissa, seminaareissa, muutosvalmennuksissa tai muuhun yhdessä oppimiseen ja kehittämiseen tähtäävään tilaisuuteen tai prosessiin, jolta halutaan aitoa ajattelun muutosta ja ideoiden käytäntöön viemistä.

  • Kehittämispäivillä voidaan kehittää tuotteita, palveluita, markkinointia tai johtamista. 
  • Työhyvinvointipäivillä voidaan ideoida, miten vahvistetaan jatkossa tiimiläisten vuorovaikutusta ja yhteistyötä ja sitä kautta työhyvinvointia. 
  • Muutosvalmennuksissa voidaan pohtia uuden strategian herättämiä huolia ja vaikutuksia sekä strategian mukanaan tuomia yhteisesti toteutettavia konkreettisia toimenpiteitä. 

Ryhmä tuottaa sisällöt ja fasilitaattori ohjaa työskentelyprosessia. Fasilitoijana huolehdin prosessin näkyväksi tekemisestä ja olennaisten tulosten dokumentoinnista.

Fasilitointia voidaan hyödyntää esimerkiksi

  • tiedon jakamiseen ja ideointiin sekä yhteisen näkemyksen synnyttämiseen, prosessisuunnittelun välineenä, projektisuunnitteluun, innostamiseen, sitouttamiseen ja vastuuttamiseen, toiminnan, muutoksen ja kehittymisen arvostavaan suunnitteluun sekä projektien ja prosessien osallistavaan suunnitteluun.

Osallista työyhteisösi jäsenet yhteiseen kehittämiseen ja oppimiseen.