Luonteenvahvuudet

Luonteenvahvuudet

Positiivisen psykologian teoria luonteenvahvuuksista on tieteelliseen tutkimukseen perustuva jäsennys universaaleista hyveistä ja luonteenvahvuuksista.

Luonteenvahvuuksien käyttö on tutkitusti yhteydessä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ne vahvistavat Seligmanin PERMA-hyvinvointiteorian jokaista viittä osa-aluetta: myönteisiä tunteita, sitoutumista ja innostumista, myönteisiä ihmissuhteita, merkityksellisyyttä sekä kyvykkyyden ja suoriutumisen tunnetta.

Hyveet tarkoittavat moraalisesti arvokkaita luonteenpiirteitä, jotka ilmentävät täydellisyyttä ja erinomaisuutta. Aristoteleen mukaan hyveet ovat onnellisuuden ja hyvän elämän rakennusaineksia ja jokaisen ihmisen sisäänrakennettua positiivista potentiaalia, jota on mahdollista tietoisesti jalostaa.

Hyveiden ja luonteenvahvuuksien luokittelu

Luonteenvahvuuksien jäsennys ja luokittelu perustuvat Christopher Petersonin ja Martin Seligmanin johtamaan tutkimustyöhön, jossa kartoitettiin maailmanuskonnoissa, kulttuureissa ja filosofioissa esiintyviä universaaleja hyveitä ja luonteenvahvuuksia eli tavoiteltavia, arvostettuja ja itseisarvoisesti myönteisiä luonteenominaisuuksia.

Jokaisella ihmisellä on potentiaalisesti käytössään kaikki 24 luonteenvahvuutta. Ne muodostavat yksilöllisen vahvuuspotentiaalin, josta voi tietoisesti ammentaa työhön ja elämäänsä innostusta, hyvinvointia ja merkityksellisyyttä. Luonteenvahvuudet ovat kaikkien saatavilla, hyödynnettävissä ja kehitettävissä. Luonteenvahvuuksien käyttö on lähtökohtaisesti myönteistä ja opeteltavissa olevaa. Luonteenvahvuudet eivät kulu eikä niiden käyttö sorra muita.   

VOIMAKEHÄ®-yksilövalmennus

Jos haluat tutustua vahvuuksiisi laaja-alaisesti, voit hankkia itsellesi yksilöllisen voimakehä-valmennuksen.

Valmennuksessa kartoitetaan luonteenvahvuuksien lisäksi arvojasi, kiinnostuksen kohteitasi, luontaisia kyvykkyyksiäsi, taitojasi ja osaamisiasi sekä resurssejasi.

Halutessasi voit tehdä VIA-kartoituksen tästä linkistä, jolloin saan valmentajana raporttisi VIA-instituutin ammattilaistilille.

  • Saat ennen valmennusta itsellesi kirjasen sinun seitsemästä ydinvahvuudesta (pdf, n. 20 sivua): yleistietoa kustakin ydinluonteenvahvuudesta, sen merkityksestä hyvälle elämälle, ali- ja ylikäytöstä ja luonteenvahvuuksien harjoitteluvinkkejä. Käsittelen tietojasi ehdottaman luottamuksellisesti.

Jos et halua jakaa tuloksiasi valmentajalle, voit käydä tekemässä kartoituksen VIA-insituutin pääsivun kautta osoitteessa https://www.viacharacter.org/.

Yksilövalmennuksen kesto on 2 h. Valmennuksen jälkeen ymmärrät, miten paljon sinulla on innostavia ja hyvinvointia edistäviä vahvuuksia. Hahmotat vahvuuksien "punaista lankaa" ja niiden merkitystä elämällesi ja työllesi.

Voit ostaa valmennuksen verkkokaupastani.

Valmennus voidaan toteuttaa voimakehä-korteilla lähitapaamisena Joensuussa työhuoneellani tai Joensuun lähialueilla. Etävalmennuksessa keskustellaan erilaisten kysymysten avulla laaja-alaisista vahvuuksista.

Vahvuustyöskentelyn hyödyt

Luonteenvahvuuksien tunnistamisella ja tietoisen käytön lisäämisellä on tutkitusti vaikutusta hyvinvointiin ja elämäntyytyväisyyteen. Vahvimpia elämäntyytyväisyyteen vaikuttavia luonteenvahvuuksia ovat toiveikkuus, innokkuus, kiitollisuus, uteliaisuus ja rakkaus.

Luonteenvahvuuksia voi vahvistaa harjoittelemalla. Esimerkiksi kiitollisuus kehittyy kiinnittämällä huomiota hyviin asioihin. Meistä kukaan ei synny sen paremmin rehellisyyden kuin rohkeuden mestarina, vaan näitä taitoja voi tietoisesti kasvattaa. Se kasvaa, mihin kiinnitämme huomiota.

Jokaisella on haasteista huolimatta vahvuuksia ja voimavaroja. Vahvuustyöskentelyllä ne tehdään näkyväksi. Vahvuustyöskentely lisää voimavaroja, myönteistä itsetuntemusta ja toimijuuden kokemusta.

Vahvuustyöskentelyssä voit pohtia, mihin elämänalueeseen kaipaat muutosta, ja keskittyä muutosta tukeviin hyveisiin ja luonteenvahvuuksiin. Mikäli tavoitteena on esimerkiksi tutustua uusiin ihmisiin, kannattaa vahvistaa inhimillisyyden ja oikeuden mukaisuuden hyveiden alaisia vahvuuksia. Jos taas tavoitteena on lisätä motvaatiota, on hyvä tutustua rohkeuden hyveen alaisiin vahvuuksiin.

Luonteenvahvuuksia voi myös yli- tai alikäyttää. Esimerkiksi sinnikkyyden vahvuuden alikäyttö ilmenee avuttomuutena ja luovuttamisena, ja ylikäyttö itsepäisyytenä ja vaikeutena päästää irti sopivalla hetkellä. Vahvuuksien käytössä on hyvä pyrkiä kultaiseen keskitiehen. 

Luonteenvahvuuksien kartoittaminen

Omat luonteenvahvuudet voi selvittää tekemällä VIA-instituutin maksuttoman VIA-kartoituksen osoitteessa www.viacharacter.org. VIA-kartoituksen tuloksena saat raportin, jossa luonteenvahvuudet on esitetty siinä järjestyksessä, kuinka vahvoja ne sinun vahvuusprofiilissasi ovat. 

Kartoitus ei mittaa heikkouksia, taitoja, lahjakkuuksia tai johtajuuden kykyjä, vaan luonteenvahvuudet tarjoavat mittapuun sille, mikä organisaatiossa ja henkilökohtaisessa elämässä on hyvää, tavoiteltavaa ja arvokasta. Ne ovat itsearvoisesti hyviä ja moraalisesti arvokkaita. Luonteenvahvuudet ilmenevät ihmisen toiminnassa, ajatuksissa ja tunteissa, eri tilanteissa ja eri elämänalueilla. Ne heijastavat identiteettiämme, vaikuttavat positiivisesti meihin itseemme ja muihin sekä edistävät yhteistä hyvää.  

Tarkastele ydinvahvuuksiasi

Maksuton raportti ei tuota pistemääriä. On mahdollista, että jotkin pistemäärät ovat hyvin tasaväkisiä. Siksi on hyvä vielä itse arvioida, mitkä vahvuuksista tuntuvat erityisesti kuvaavan sinua ja voisivat olla ydinvahvuuksiasi. Yleensä ne löytyvät raportin 3-7 ensimmäiseksi listatun luonteenvahvuuden joukosta.

Tarkastele vahvuuksiasi kolmen E:n valossa. Ydinvahvuudet kuvastavat sitä, mitä itse koemme aidoimmillamme olevan. Niin kutsuttu kolmen E:n periaate havainnollistaa sitä, miltä ydinvahvuuksien käyttö tuntuu. 

Mieti, ovatko raportin ensimmäiset varmasti ydinvahvuuksiasi vai vaatiiko elämäntilanteesi tai työsi tällä hetkellä toimimista näiden vahvuuksien varassa. 

Essential: Ydinvahvuutesi ovat osa olemustasi, osa itseäsi, osa identiteettiäsi. Kun ydinvahvuutesi on käytössä, sinulle tulee tunne: "Tätä minä todella olen!".

Effortless: Ydinvahvuuksien käyttö tuntuu luontaiselta ja vaivattomalta. Ydinvahvuuksien keskeinen tuntomerkki on, että voit kokea niiden äärellä innostusta, jopa flow'ta.

Energizing: Ydinavahvuuksien äärellä koet omistautumista, innostusta ja motivaatiota, ja niiden käyttö antaa sinulle energiaa.

Aktivoi ja ota käyttöön

Luonteenvahvuudet ovat jokaisella meistä esiintyvää vahvuuspotentiaalia, jota on mahdollista tietoisesti aktivoida ja ottaa käyttöön.

  • Jokaisella meistä on 3-7 ydinvahvuutta (signature strenghts), jotka heijastavat identiteettiämme ja autenttista minäämme eli niiden käyttö on kaikkein luontaisinta meille. Ydinvahvuudet ilmenevät jokaisella eri tavoin, erilaisissa tilanteissa ja erilaisina vahvuuksien yhdistelminä samanaikaisesti. 
  • Tukivahvuudet (supportive strengths), sijaitsevat vahvuusprofiilimme keskivaiheilla ja toimivat ydinvahvuuksiemme tukena.
  • Kasvuvahvuuksia (lower strengths), joita käytämme jostaki syystä vähemmän tai joista emme ole kovin tietoisia. Niitäkin voi tietoisesti hyödyntää.
  • Tilannekohtaisia vahvuuksia (phasic strengths), joita käytämme joustavasti tarpeen vaatiessa. (joku elämäntilanne voi nostaa esiin.)
  • Kadotetut vahvuudet (lost strenghts), luonteenvahvuus voi mennä horrokseen tai hävitä tietoisuudesta ja käytöstä. Se on voitu tukahduttaa jonkun auktoriteetin toimesta (vanhempi, opettaja, esimies, valmentaja, sisar, ystävä), tai kulttuuri/sosiaalinen yhteisö ei tue sitä. Se voi olla mikä tahansa 24 vahvuudesta.

Jokaisen vahvuusprofiili on täysin ainutlaatuinen, ja jokainen myös käyttää ja ilmentää vahvuuksiaan yksilöllisesti. Vahvuudet ilmenevät eri tavoin perhepiirissä kuin työpaikalla. Tyypillisesti hyödynnämme useita vahvuuksia samanaikaisesti. Eri vahvuudet ovat myös keskenään vuorovaikutuksessa, ja vahvuuksista jotkin esiintyvät tyypillisesti yhdessä, esimerkiksi luovuus ja uteliaisuus.

VIA-hankkeen taustaa

Petersonin ja Seligmanin alulle panema Values in Action (VIA) eli hyveet toiminnassa-hankkeen lähtökohtana on ollut hyveiden liikkeelle pano, hyvien asioiden ja hyvän luonteen määrittäminen vastakohtana sairauskeskeisyydelle. Tarkoituksena on ollut luoda mielenterveyden käsikirja (Manual of the sanities) vastineeksi mielen sairauksien käsikirjalle.

VIA-taksonomian rungon muodostavat kolme käsitteellistä, hierarkista tasoa: tilanteelliset teemat, luonteenvahvuudet ja hyveet.

Kattona luokittelussa toimivat kuusi abstraktia päähyvettä. Peterson ja Seligman tunnistivat kuusi hyvettä, jotka ovat universaaleja ja kaikille kulttuureille yhteisiä: viisaus ja tieto, rohkeus (luonteenlujuus), inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja transsendenssi (ylittämiskyky).

Näiden kuuden hyveen alle he sijoittivat 24 luonteenvahvuutta, jotka ovat hyveiden osa-alueita ja ilmenemismuotoja. Luonteenvahvuudet ovat hyveiden työrukkasia, välineitä, joilla hyveitä käytännössä ilmennetään. Luonteenvahvuuksien kautta on mahdollista toteuttaa hyveitä käytännössä ja näin kehittää hyvää luonnetta ja elää hyvää elämää (VIA=values in action). Esimerkiksi viisauden hyve näkyy muun muassa luovuuden, uteliaisuuden ja oppimisen ilon luonteenvahvuuksissa.

Luonteenvahvuuksien hetkeen ja ympäristöön sidottuja konkreettisia toimintoja kutsutaan tilanteellisiksi teemoiksi. Oppimisen ilon tilanteellinen teema näkyy vaikkapa siinä, että saatamme lukiessa kokea nautintoa ja tyydytystä, koska omaksumme itsellemme uusia asioita.

Päämääränä VIA-hankkeessa oli löytää riittävän kattavia, mahdollisimman universaaleja, mutta kuitenkin selvästi rajattuja ominaisuuksia, joita voisi kutsua luonteenvahvuuksiksi, jotka eivät ole liian konkreettisia kuten tilanteelliset teemat eivätkä liian abstrakteja kuten hyveet. Luonteenvahvuuksien käyttö on lähtökohtaisesti myönteistä ja opetettavissa olevaa, luonteenvahvuudet eivät kulu eikä niiden käyttö sorra muita.

Lähteet:

Sanna Wenström 2020. Positiivinen johtaminen – johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla

Lotta Uusitalo-Malmivaara 2014. Hyveet ja luonteenvahvuudet. Teoksessa Uusitalo-Malmivaara (toim.), Positiivisen psykologian voima.