Valmennusta ristiriitojen käsittelyyn

Sopua työyhteisöihin -valmennus 

Konfliktien avointa käsittelyä vältellään usein. Välttely ja liian myötämielinen toiminta konfliktitilanteessa ei paranna tilannetta, vaan konfliktiin tulee puuttua rohkeasti ja aktiivisesti. Esihenkilöiden ja ylimmän johdon tuki työyhteisöjen konfliktitilanteissa on tärkeää, jotta pitkäkestoisilta ilmapiiriä ja henkilösuhteita rasittavilta tilanteilta vältyttäisiin.

Erityisesti esihenkilöt tarvitsevat taitoja käsitellä ristiriitoja ja kohdata ristiriitojen synnyttämiä tunteita. Jos ristiriitoja ja ongelmia ei käsitellä, on seurauksena klikkiytymistä, vastuuttomuutta, yhteistyöhaluttomuutta, takanpäin puhumista, syntipukkien etsimistä ja lapsenomaista käyttäytymistä. Pahimmillaan ongelmat johtavat suoranaisiin taisteluihin, joihin kaikki joutuvat mukaan, tahtoivat tai eivät.   

Konfliktien ratkaisu vahvistaa ihmissuhdetaitoja, lisää osapuolten itsekunnioitusta, pätevyyden tunnetta ja tyytyväisyyttä. Parhaimmillaan ongelmat ja ristiriidat ovat kaikille äärimmäisen hyvä mahdollisuus oppia ja kehittyä. Kun ristiriitoja käsitellään avoimesti keskustellen, yhteistyötaidot ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat etenkin silloin kun niitä johdetaan ratkaisukeskeisesti. 

Sisältö ja toteutus

Valmennuksen sisältö ja toteutus perustuvat restoratiiviseen sovittelumenetelmään. Valmennuksen aikana harjoitellaan sovittelumenetelmää työpaikan olosuhteisiin soveltaen sovittelun peruskäsitteitä yhdessä oppien.

Sovittelun peruskäsitteitä ovat restoratiivisuus, osallisuus, dialogisuus ja ratkaisukeskeisyys. Dialogisuus ja ratkaisukeskeisyys ovat erityisesti niitä elementtejä, joiden toteutumiseen sovittelua ohjaava henkilö voi vaikuttaa merkittävästi. Niiden toteutuminen edistää restoratiivisuutta ja osallisuuden kokemusta sovittelussa. 

Työyhteisösovittelutaitoihin kuuluvien psykologisen turvallisuuden edistämisen, kuuntelun, arvostavan kohtaamisen, kunnioittavan vuoropuhelun, tunteiden ja tarpeiden huomioimisen, ei-tietämisen tilan, kysymisen sekä yhteisiin tavoitteisiin ja tulevaisuuteen suuntaamisen opettelu tuovat paljon toimivia välineitä johtamiseen sekä muuttaa henkilön suhtautumista ristiriitoihin ja käyttäytymistä vuorovaikutustilanteissa merkittävästi. Ammatista riippumatta konfliktien ja väkivallan ehkäisy lähtee vuorovaikutustaidoista ja toisen paremmasta kohtaamisesta.

Kuka tahansa voi harjoitella ja oppia käyttämään dialogisuutta sekä restoratiivistä ja ratkaisukeskeistä ajattelua ja keinoja sovun edistämiseksi. 

Ota yhteyttä. Suunnitellaan teidän työyhteisöönne sovun henkeä edistävä koulutus.