VOIMAKEHÄ®

Tutustu laajasti vahvuuksiisi

"Kun ihminen voi toimia työssään ja elämässään alueella, jossa vahvuuksien eri lajit kohtaavat, toimii hän "voimavyöhykkeellään", joka on hyvinvoinnin ja innostuksen optimaalinen vyöhyke." (Mayerson, 2015 Niemiec 2012)

Tutustu vahvuuksiisi ja laajaan vahvuusajatteluun

Seuraava Kehity vahvuuksilla -ryhmävalmennus alkaa 13.1.2022.

VOIMAKEHÄ®-yksilövalmennuksessa, Kehity vahvuuksilla -ryhmävalmennuksessa tai 

osallistumalla VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja koulutukseen.

Työyhteisö voi myös tilata tutustumiskoulutuksena kahden tunnin VOIMAKEHÄ®-tutuksi koulutuksen.


Vahvuuksien hyödyntäminen on yhteydessä lukuisiin organisaatiotason myönteisiin tuloksiin, kuten tuottavuuteen, tuloksellisuuteen ja parempaan asiakaspalveluun. Siksi nykypäivän organisaatioiden menestystekijänä on henkilöstön vahvuuspotentiaalin tunnistaminen ja aktivoiminen.   

Työelämän tila -tutkimuksen mukaan lähes 70 % suomalaistyöntekijöistä kokee, ettei heidän vahvuuksiaan tunnisteta riittävän hyvin. Suomalaisessa työelämässä syntyy toisin sanoen valtavan paljon hukkaa ihmisten hyödyntämättömästä potentiaalista ja vahvuuksista.

Gallup-organisaation 10 000 liiketoimintayksikköä käsittävän meta-analyysin mukaan tuottavuus, työntekijöiden sitoutuminen sekä asiakasuskollisuus olivat keskimäärin 40 % parempia niissä toimintayksiköissä, joissa työntekijöillä oli mahdollisuus hyödyntää parhaita vahvuuksiaan. (Harter, J.K. & Schmidt, F.L. 2002. Employee engagement, satisfaction and business-unit-level outcomes: meta-analysis, Princeton, NJ: The Gallup Organization.)

Tutkimusten mukaan vahvuuksien hyödyntäminen on yhteydessä muun muassa

 • itsetuntoon, minäpystyvyyteen ja psykologiseen pääomaan,
 • hyvään elämään ja onnellisuuteen,
 • työssä kukoistamiseen ja työhyvinvointiin,
 • työn imuun, innostukseen ja merkityksellisyyden kokemiseen,
 • työssä suoriutumiseen, työn tuottavuuteen ja asiakasuskollisuuteen sekä
 • vähäisempään stressiin ja vähäisempiin sairauspoissaoloihin.

VOIMAKEHÄ®-valmennus

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen. 

Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: 

 • luonteenvahvuudet, 
 • luontainen kyvykkyys, 
 • taidot ja osaaminen, 
 • kiinnostukset, 
 • arvot ja 
 • resurssit. 

VOIMAKEHÄ® tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön. Se perustuu humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan sekä sosio-konstruktivistiseen näkemykseen opetuksesta, ohjauksesta ja johtamisesta. Lue lisää Voimakehän nettisivuilta.


Voimakehällä työskentely

Voimakehätyöskentelyä voi tehdä erillisenä prosessinaan yksilöille, tiimeille tai  ryhmille.

VOIMAKEHÄ®-valmennus soveltuu myös osaksi työyhteisöjen ja tiimien työnohjausta ja coachingia tai omiksi työpajoikseen työyhteisön vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, nimeämiseen, tarkasteluun ja hyödyntämiseen. Voimakehätyöskentelyssä huomioidaan ihmisten erilaisuus, mitä kukin tuo tiimiin ja miten erilaisia vahvuuksia voidaan hyödyntää.

VOIMAKEHÄ® -teoriaa, -ajattelua ja työskentelyä voidaan käyttää:

 • työtiimien ja henkilöstön kehittämiseen vahvuuksien avulla mm. tiimin jäsenten erilaisiin vahvuuksiin tutustumalla, omien ja muiden vahvuuksien hyödyntämistä tiimin tai omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa 
 • itsetuntemukseen ja itsensä kehittämiseen sekä oman hyvinvoinnin kehittämisvälineenä
 • kehityskeskusteluissa, onnistumiskeskusteluissa ja vahvuuskeskusteluissa
 • konfliktien ratkaisemiseksi vahvuustyöskentelyn avulla
 • johtamisen ja esimiestyön tukena

Vahvuuksia tunnistaessa ja niiden merkityksiä pohtiessa, muodostuu ohjattavalle oma ainutlaatuinen tarina omasta itsestään. Työskentelyä voidaan jatkaa useammalla eri kerralla ja vahvuuksia voidaan pohtia eri näkökulmista.  

VOIMAKEHÄ®-palvelut

 Voimakehäprofilointi™ ja valmennus

 • soveltuu kaikille, jotka haluavat tutustua omiin vahvuuksiinsa ja sitä kautta vahvistaa omaa hyvinvointia, työn imua tai selkiyttää omia urasuunnitelmia. 
 • kahden tunnin henkilökohtaista yksilöohjausta.
 • verkossa tai kasvokkain. 

Voimakehäprofiloinnin™ hinta on 250,00 € / 2 tunnin ohjauskerta (sis. alv.). Voit ostaa valmennuksen verkkokaupastani.

Kehity vahvuuksilla™-ryhmävalmennus vahvuuslajeittain

Seuraava ryhmä alkaa 13.1.2022.

Valmennukseen sisältyy vahvuuskartoitusten lisäksi portoliotyöskentelyä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä vahvuuksien eri lajien äärellä. 

Tärkeällä sijalla pienryhmävalmennuksessa ovat reflektio sekä keskustelut luottamuksellisessa ilmapiirissä ja työnohjauksellisessa hengessä - vuorovaikutus ja kollegiaalinen tuki ovat välttämätön edellytys jokaisen yksilölliselle kehittymisprosessille.

Valmennuksen kesto: 2 päivää tai 8 x 2 h välityöskentelyineen

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus

VOIMAKEHÄ®-tuotetta ja konseptia voi työssään hyödyntää ja soveltaa ​VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen suorittanut henkilö, joka on hankkinut VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin.

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksissa perehdytään syvällisesti

 • työkalun taustateorioihin ja positiivisen psykologian laajan vahvuusnäkemyksen teorioihin eri vahvuuksien lajien taustalla,
 • vahvuuksien lajien väliseen dynamiikkaan,
 • erilaisiin vaihtoehtoisiin tapoihin vahvuuksien tunnistamiseen sekä
 • työkalun ja ohjauskonseptin käytännön soveltamiseen oman työn näkökulmasta.

Lisenssivalmennuksen laskennallinen laajuus on 5 op.

Pyydä tarjous ja tilaa organisaationne oma VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus.

VOIMAKEHÄ®-tutuksi -tutustumiskoulutus 

Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat voimakehän taustaan ja mahdollisuuksiin sekä antaa oma kokemus voimakehän rakentamisesta.


Kysy lisää teille sopivasta VOIMAKEHÄ®-työskentelymuodosta!

Miksi ja miten vahvuudet toimivat?

1. Vahvuuksien alueella toimiminen tuottaa kokemuksen autenttisuudesta, omana itsenään toimimisesta, minän eheydestä ja itsensä toteuttamisesta, jotka ovat yhteydessä ihmisen hyvinvointiin.

2. Vahvuuksien alueella toimiminen vahvistaa kyvykkyyden tunnetta ja minäpystyvyyttä, jotka puolestaan edistävät motivaatiota, suoriutumista ja työn imua.

3. Vahvuudet ja mahdollisuus niiden käyttöön muodostavat tärkeän henkilökohtaisen ja organisaatiotason voimavaran, jonka kautta työn imu ja innostus sekä niihin liittyvä myönteiset yksilö- ja organisaatiotason tulokset mahdollistuvat.

4. Vahvuuksien käyttö edistää suoraan ja välillisesti myönteisiä tunteita, joilla puolestaan on mm. luovuutta, ongelmanratkaisua, sosiaalisia suhteita, hyvinvointia, terveyttä ja resilienssiä eli muutosjoustavuutta edistävä vaikutus. (Sanna Wenström)

Lue lisää vahvuuksien hyvödyntämisestä työelämässä Sanna Wenströmin artikkelista Vahvuuksien voima työelämässä


VOIMAKEHÄ ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistavat Sanna Wenström ja Laura Paaso / Vahvuuttamo Oy.

VOIMAKEHÄ®-konseptia, -tuotetta ja -tavaramerkkiä voivat työssään hyödyntää VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat, jotka ovat suorittaneet VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen ja hankkineet VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin. Löydät VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat täältä.