VOIMAKEHÄ®

VOIMAKEHÄ®-valmennukset työyhteisöille

VOIMAKEHÄ®-valmennusta voidaan käyttää

Yksilöille

Tiimeille ja työyhteisöille

 • omiksi työpajoikseen työyhteisön vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen ja nimeämiseen esim. tyhy-päivään voimakehä tutuksi -työpajana
 • pitkäkestoiseen ryhmävalmennukseen (Kehity vahvuuksilla™ )
 • osaksi työyhteisöjen ja tiimien työnohjausta ja valmennusta
 • tiimien ja henkilöstön kehittämiseen vahvuuksien avulla mm. tiimin jäsenten erilaisiin vahvuuksiin ja erilaisuuteen tutustumalla
 • kehityskeskusteluissa, onnistumiskeskusteluissa ja vahvuuskeskusteluissa
 • konfliktien ratkaisemiseksi vahvuustyöskentelyn avulla mm. tunnistamalla ihmisten erilaisia arvoja ja kyvykkyyksiä sekä näkökulmia laajentamalla

"Oli hieno kokemus mahdollistaa työpaikan vapaaehtoisille työskentelyä vahvuuksien äärellä ja voimakehätyöskentelyä sinun hyvässä ohjauksessa. Voin suositella lämmöllä! Osuvasti kuvattu miten vahvuuksien äärellä työskentely lisää myönteistä vuorovaikutusta, luottamusta ja turvallisuutta, johon lisäisin itsetuntemusta, ymmärrystä itsestä ja omista toimintatavoistaan." (Laaja vahvuusajattelu kahtena kolmen tunnin työnohjauksena vapaaehtoisille FinFami ry.ssä)

Voimakehätyöskentelyssä tarkastellaan omaa autenttista minää. Tarkoituksena on tavoittaa oma aito itsensä ja sen jälkeen pohtia, miten voi hyödyntää autenttisia vahvuuksiaan ja toimia niiden kautta erilaisissa rooleissa. Vahvuuksia tunnistaessa ja niiden merkityksiä pohtiessa, muodostuu ohjattavalle tai tiimille oma ainutlaatuinen tarina itsestään. 

"Kun ihminen voi toimia työssään ja elämässään alueella, jossa vahvuuksien eri lajit kohtaavat, toimii hän "voimavyöhykkeellään", joka on hyvinvoinnin ja innostuksen optimaalinen vyöhyke." (Mayerson, 2015 Niemiec 2012)

VOIMAKEHÄ®-työskentely

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta:

 • luonteenvahvuudet,
 • luontainen kyvykkyys,
 • taidot ja osaaminen,
 • kiinnostukset,
 • arvot ja
 • resurssit.

VOIMAKEHÄ® tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön. Se perustuu humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan sekä sosio-konstruktivistiseen näkemykseen opetuksesta, ohjauksesta ja johtamisesta.

Lue lisää Voimakehän nettisivuilta.

Laaja vahvuusnäkemys ja voimakehä toimivat vahvuuksien johtamisen lähtökohtina.

Kun jokaisella työyhteisön jäsenellä on oma voimakehä rakennettuna, voidaan sitä hyödyntää erilaisissa työuran vaiheissa ja johtamisen arjessa kuten

 • yksilöllisissä ja tiimikohtaisissa vahvuus- ja kehityskeskusteluissa: Millaisia vahvuuksia minulla/meillä on ja miten ne ilmenevät työssä ja työyhteisössä? Mitä vahvuuksia voisi hyödyntää enemmän? Kehittää? Aktivoida?
 • organisaation kyvykkyyksien johtamisessa: Mitä laaja-alaisia vahvuuksia meillä on organisaation kyvykkyyksiin liittyen? Mitä vahvuuksiani voimakehältäni voin hyödyntää organisaation kyvykkyyden edistämisessä esim. verkostoituminen?
 • tavoite- ja onnistumiskeskuteluissa: Miten jokainen voi hyödyntää vahvuuksiaan oman tai yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa?
 • työnjaon, organisoinnin ja työnjaon kehittämisessä: Mitä vahvuudet kertovat tiimissämme, vuorovaikutuksestamme ja toiminnan tavastamme? Mitä olisi hyvä huomioida ja kehittää? Mitä vahvuuksia kukin tiimin jäsen tuo tiimin? Miten organisoimme työtä niin, että jokaisen vahvuudet tulevat hyödynnetyiksi ja arvostetuiksi?
 • työhyvinvoinnin tukemisessa: Vahvuuksien hyödyntäminen hyvinvoinnin lähtökohtana, Mitä vahvuudet tarkoittavat hyvinvoinnin kannalta (esim. stressaavat tilanteet, palautuminen, energisoivat asiat)?
 • ammatillisessa kehittymisessä: työuran suunnittelu ja osaamisen kehittyminen.

Voimakehän rakentaminen työyhteisössä tai tiimissä on koettu voimaannuttavana ja voimavaroja tuovana. Se näyttää työyhteisön jäsenten erilaisuuden positiivisella ja rakentavalla tavalla. Saadaan sanoja vahvuuksille. Usein yllätytään, kuinka paljon itsellä ja tiimillä on vahvuuksia. 

VOIMAKEHÄ®-työpaja työyhteisöille

VOIMAKEHÄ®-työpaja on oiva valinta työyhteisön kehittämis- tai työhyvinvointipäivään

Tiimin oma vahvuustyöpaja ja laaja-alaisten vahvuuksien kartoittaminen esimerkiksi osana kehittämispäivää toimii hyvänä lähtökohtana vahvuuksien johtamiselle, koska tästä lopputuotoksena on jokaisen oma ja tiimin yhteinen voimakehä.

Työpajassa tunnistetaan, nimetään, tarkastellaan ja hyödynnetään vahvuuksia laaja-alaisesti.

VOIMAKEHÄ®-työpajan sisältö:

 • ennakkotehtävä ohjeistuksineen
 • lyhyt teoriaosuus
 • oman voimakehän rakentaminen korteilla
 • tiimin voimakehä
 • loppukeskustelu ja -reflektointi
 • kesto 3 h

Hinta 600,00 € + alv 24 %

Hintaan lisätään matkakulut Joensuun kantakaupungin ulkopuolelle.

Työpaja voidaan räätälöidä myös puolen päivän tai koko päivän valmennukseksi.

Suunnitellaan teille sopiva kokonaisuus!

Digitaalinen VOIMAKEHÄ®

Työyhteisövalmennus voidaan toteuttaa myös digitaalisesti Skillhive osaamis- ja oppimisalustalla, jossa jokainen voi valita omat vahvuutensa kustakin kuudesta vahvuuden lajista eli rakentaa oman sähköisen voimakehänsä. Alustalla voidaan toteuttaa myös tiimin yhteinen vahvuuskeskustelu. 

Valmennukseen kannattaa yhdistää myös yhteinen keskustelu ja reflektio etänä tai kasvokkain. Kysy tarjous. 

Muutosvalmennukseen sisältyy laaja-alaisten vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen voimakehällä.

Voimakehäprofilointi™ ja -valmennus | yksilöohjaus

Soveltuu kaikille, jotka haluavat tutustua omiin vahvuuksiinsa ja sitä kautta vahvistaa omaa hyvinvointiaan, työn imuaan tai selkiyttää omia urasuunnitelmiaan.

 • kahden tunnin henkilökohtainen yksilöohjaus
 • ensisijaisesti kasvokkain (tehdään voimakehäkorteilla)
 • ennakkotehtävänä VIA-kartoituksen tekeminen
 • asiakas saa valokuvan omasta voimakehästään sekä VOIMAKEHÄ®-pohjan ja CV-pohjan

Voimakehäprofiloinnin™ hinta on 250,00 € / 2 tunnin ohjauskerta (sis. alv. 24 %).

Voit ostaa valmennuksen verkkokaupasta ja varata ajan ajanvarauskalenterista, soittamalla tai sähköpostitse.

Vahvuuksien voima työelämässä

Vahvuuksien hyödyntäminen on yhteydessä lukuisiin organisaatiotason myönteisiin tuloksiin, kuten tuottavuuteen, tuloksellisuuteen ja parempaan asiakaspalveluun. Siksi nykypäivän organisaatioiden menestystekijänä on henkilöstön vahvuuspotentiaalin tunnistaminen ja aktivoiminen.

Työelämän tila -tutkimuksen mukaan lähes 70 % suomalaistyöntekijöistä kokee, ettei heidän vahvuuksiaan tunnisteta riittävän hyvin. Suomalaisessa työelämässä syntyy toisin sanoen valtavan paljon hukkaa ihmisten hyödyntämättömästä potentiaalista ja vahvuuksista.

Gallup-organisaation 10 000 liiketoimintayksikköä käsittävän meta-analyysin mukaan tuottavuus, työntekijöiden sitoutuminen sekä asiakasuskollisuus olivat keskimäärin 40 % parempia niissä toimintayksiköissä, joissa työntekijöillä oli mahdollisuus hyödyntää parhaita vahvuuksiaan. (Harter, J.K. & Schmidt, F.L. 2002. Employee engagement, satisfaction and business-unit-level outcomes: meta-analysis, Princeton, NJ: The Gallup Organization.)

Tutkimusten mukaan vahvuuksien hyödyntäminen on yhteydessä muun muassa

 • itsetuntoon, minäpystyvyyteen ja psykologiseen pääomaan,
 • hyvään elämään ja onnellisuuteen,
 • työssä kukoistamiseen ja työhyvinvointiin,
 • työn imuun, innostukseen ja merkityksellisyyden kokemiseen,
 • työssä suoriutumiseen, työn tuottavuuteen ja asiakasuskollisuuteen sekä
 • vähäisempään stressiin ja vähäisempiin sairauspoissaoloihin.

Miksi ja miten vahvuudet toimivat?

1. Vahvuuksien alueella toimiminen tuottaa kokemuksen autenttisuudesta, omana itsenään toimimisesta, minän eheydestä ja itsensä toteuttamisesta, jotka ovat yhteydessä ihmisen hyvinvointiin.

2. Vahvuuksien alueella toimiminen vahvistaa kyvykkyyden tunnetta ja minäpystyvyyttä, jotka puolestaan edistävät motivaatiota, suoriutumista ja työn imua.

3. Vahvuudet ja mahdollisuus niiden käyttöön muodostavat tärkeän henkilökohtaisen ja organisaatiotason voimavaran, jonka kautta työn imu ja innostus sekä niihin liittyvä myönteiset yksilö- ja organisaatiotason tulokset mahdollistuvat.

4. Vahvuuksien käyttö edistää suoraan ja välillisesti myönteisiä tunteita, joilla puolestaan on mm. luovuutta, ongelmanratkaisua, sosiaalisia suhteita, hyvinvointia, terveyttä ja resilienssiä eli muutosjoustavuutta edistävä vaikutus. (Sanna Wenström)

Lue lisää vahvuuksien hyvödyntämisestä työelämässä Sanna Wenströmin artikkelista Vahvuuksien voima työelämässä


VOIMAKEHÄ ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistavat Sanna Wenström ja Laura Paaso / Vahvuuttamo Oy.

VOIMAKEHÄ®-konseptia, -tuotetta ja -tavaramerkkiä voivat työssään hyödyntää VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat, jotka ovat suorittaneet VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen ja hankkineet VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin. Löydät VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat täältä.