"Maailma ei muuttunut, mutta se miten suhtautuu asioihin muuttui."

Laatulupaukseni työnohjauksen ja coachingin hyödyistä 

Kerään kirjallista palautetta jokaiselta ryhmältä ja yksilöohjattavalta työnohjauksen ja coachingin aikana ja sen loppuessa. Kysyn myös suullista palautetta jokaisella kerralla. Laatulupaukseni on koottu asiakaspalautteiden pohjalta.

Noudatan työnohjauksessa Suomen työnohjaajat ry:n eettisiä periaatteita.

Lupaan työnohjaajana ja coachina, että työnohjauksestani ja coachingista on seuraavanlaista hyötyä asiakkailleni:

HYVIN SUUNNITELTU JA AIKATAULUTETTU RAKENNE

Alusta loppuun suunniteltu, aikataulutettu ja arvioitu työskentelyprosessi.

"On suunniteltu. Työnohjaaja on keskittynyt ja läsnäoleva, antaa tilaa."

"Ohjaaja ammattitaitoinen. Pysyttiin asioissa eikä tilanteet levinneet."

TURVALLINEN JA LUOTTAMUKSELLINEN ILMAPIIRI

Työnohjaaja on vaitiolovelvollinen työnohjauksessa ja valmennuksessa puhutuista asioista. Työnohjaajalla on koulutus ja kokemus turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomisesta ohjaustilanteissa.

"Asioista pystyttiin puhumaan luottamuksellisesti."

"Työnohjaustilanteeseen mukava tulla, ei ahdista/pelota etukäteen mitä tuleman pitää. Turvallinen olo."

RAKENTAVAA VUOROVAIKUTUSTA

Työnohjaukseni ja valmennukseni punaisena lankana kulkee vuorovaikutuksen merkitys luottamuksellisen, turvallisen, yhteistyökykyisen ja avoimen työyhteisön rakentamisessa. Hankalia asioita käsitellään arvostavasti. Työnohjauksessa kuullaan ja tullaan kuulluksi, tarkennetaan kuultuja asioita ja ollaan kiinnostuneita ja pidetään totena asiakkaiden kertomaa. Tässä korostuvat läsnäolevan kuuntelun, kunnioituksen, keskittymisen, keveyden ja kärsivällisyyden taidot.

"Puhuminen oikeista asioista niiden oikeilla nimillä. Kaikkien kuuleminen, kuulluksi tuleminen tarkentavilla kysymyksillä."

"On ollut vahva tunne, että työnohjaaja osaa käsitellä hankalatkin asiat, eikä niitä ole tarvinnut vaieta hiljaiseksi."

"Tulee kuulluksi, kuulee toisilta ja saa muilta osallistujilta näkökulmia."

"Sai puhua vapaasti ja saa palautetta muilta."

YHTEISTYÖN LISÄÄNTYMISTÄ

Työnohjauksella ja valmennuksella voidaan vaikuttaa siihen, minkälainen työyhteisön ilmapiiri on, miten ihmiset viihtyvät työssään ja miten heidän välinen yhteistyönsä toimii. Työnohjauksessa kasvatetaan ja sitoutetaan yhteistyöhön kuuntelemisella, kiinnostumisella ja käsittelemällä asiakkaille kiinnostavia, tärkeitä ja merkittäviä asioita.

"Työnohjaus on luonut lisää yhteishenkeä työntekijöiden välillä. Aiheuttanut myönteistä pohdintaa päätöksiä tehdessä."

"Moni työntekijä on uskaltanut puhua mieltä vaivaavista asioista. Ryhmähenki varmaankin parani."

AMMATILLISTA REFLEKTIOTA

Työnohjaus sisältää merkittäviä mahdollisuuksia omassa työssä oppimiseen. Työnohjauksessa on tarkoitus oppia ammatillista reflektointia työssäoppimisen syventämiseksi myös ohjaustilanteiden ulkopuolella omassa arkityössä tapahtuvaksi toiminnaksi.

"Työnohjauskerroilla sai mahdollisuuden rauhassa miettiä omaa työroolia ja yleisesti vuorovaikutusta työyhteisössä. Käydä läpi tavoitteellisemmin sitä, mitä itse antaa työhön - hyviä ajatuksia tästä. Konkreettisia välineitä omaan työhön sekä itsen tutkiskeluun."

"Työnohjaus antoi mahdollisuuden ja ajan pysähtyä miettimään tiimiä. Auttoi näkemään tiimiläisten toisiaan tukevia piirteitä ja näkemään tiimin vahvuuksia. Erilaiset tavat toimia eivät ole negatiivisia asioita, vaan ne voi nähdä myös tiimiä tukevina."
"Ihana työstää asioita ammatillisesti. Aivot raksuttaa, miten toteuttaa."

"Haluamme lämpimästi kiittää sinua hienosta luotsauksesta meitä eteenpäin niin toiminnan kuin itsemme kanssa! Saimme useita suuntaviivoja, konkreettisia tekoja ja linjauksia sekä oivaltavia ajatuksia tueksemme jatkoon!"

"Se on paikka ja aika, missä pääsee juttelemaan työn haasteista ja jakamaan yhdessä itseen liittyviä asioista."

"Työote on löytänyt uusia suuntia."

KEINOJA JA APUA TYÖSSÄ JAKSAMISEEN

Työnohjauksen on todettu parantavan työn laatua ja lisäävän ohjattavien työhyvinvointia.

"Työssä jaksamiseen tullut raamitusta."

"Omat ajatukseni selkiytyneet erilaisiin asioihin. Työnohjaus auttanut työssäjaksamista."

"Ratkaisuja. Itseluottamusta. Tiedän nyt, mitä teen."

"Maailma ei muuttunut, mutta se miten suhtautuu asioihin muuttui."

KESKUSTELUA, POHTIMISTA JA TEKEMISTÄ

Työnohjaus ja valmennus on yhteiseen sopimukseen perustuva työskentelytapa, jossa työtapa valitaan työnohjattavan omien toiveiden ja tavoitteiden mukaan; keskustelut, harjoitukset ja toiminnalliset menetelmät.

"Rauhallisuus, täsmällisyys, jatkumo. Luovat menetelmät, tekeminen, joskus myös ihan vain oleilun kaltaista miettimistä ja pohtimista."

"Korttien ja visuaalisten materiaalien käyttö auttoi asioiden käsittelyssä. Ideoita joita voi soveltaa myös omassa työssä."

"Pidin erityisesti työnohjauksessa ohjaajan hyvistä ohjaamistaidoista ja siitä, että ei ole valmiita vastauksia. On itse saanut pohtia ja miettiä, mikä olisi kulloinkin hyvä ratkaisu mihinkin kohtaan."

"Ohjaajan osallistaminen oli hyvää ja leppoisaa, ei liian ohjattua."

Lue lisää työnohjauksesta ja coachingista:


"Työnohjaus on antanut aikaa pysähtyä ja pohtia työlle ajankohtaisia kysymyksiä, reflektoida omaa toimintaa sekä tavoitteita ja työn suuntaa. On koonnut ja selkeyttänyt omaa ajattelua, tuonut uusia näkökulmia sekä purkanut työn tuomaa kuormitusta. Hyödyllistä on ollut myös ongelmatilanteiden purkaminen, työn rajaaminen ja tuki omalle jaksamiselle."  

Mitä hyötyä työnohjauksesta on ollut asiakkailleni?

Yksilöohjauksessa asiakas saa häiriöttömän ajan ja paikan itsensä, työnsä ja jaksamisensa jäsentämiseen. Usein palautteena yksilötyönohjauksen jälkeen on voimakas kuulluksi tulemisen kokemus sekä uudenlainen ymmärrys itsestään, ajattelutavoistaan ja tunteistaan. Asiakas kokee saavansa alun sekasortoisten ajatusten ja tunteiden sijaan hallinnan tunnetta työhönsä. Asiakas alkaa saada oivalluksia ja voi parhaimmillaan sanoa ohjaus- tai valmennusprosessin jälkeen: "Tiedän nyt, mitä teen!"

Katso YouTube-tililtäni video, miten työnohjattava sai sekasortoiselta tuntuneen työnsä hallintaan.

"Tiimi on muotoutunut työtä tekeväksi tiimiksi, jolla on yhteinen ja yhtenäinen tavoite eikä ole ollut tunteiden edestakaisin velloutuva tanner." 

Minulle on tärkeintä työssäni ryhmien ja työyhteisöjen kanssa luoda yhdessä tila, jossa työyhteisön jäsenet kokevat tulevansa kuulluksi ja kuuntelevat toisiaan. Näin lisätään työyhteisön ymmärrystä toisistaan sekä keskinäistä arvostusta ja luottamusta. Tällaisessa tilassa yrityksen tai organisaation kaikki jäsenet voivat paremmin vaikuttaa omaan työhönsä, työhyvinvointiinsa sekä muutostilanteen, kehittämisen ja oppimisen lopputulokseen.

Katso YouTube-tililtäni video, Mitä hyötyä tiimin työnohjauksesta oli ristiriitatilanteessa.

Ratkaisukeskeinen työnohjaustapani on vertaisarvioitu työnäytteellä, jonka tein vuonna 2016 Solution Focus in Organisations (SFiO) ratkaisukeskeisten arviointikriteerien mukaan. 

Arvioitsijoinani toimivat Marika Tammeaid ja Riitta Salminen, jotka arvioivat työtapaani seuraavasti:

I was impressed of Katja's great reflective and creative way of working. She is a good listener with appreciative approach and a lot of intuition. She attended to the client's agenda and goals. She was open to adjusting her own action according to the group and several shifts in direction. She was very open and direct in her communication with the group. Katja asked for feedback and checked constantly if the process was proceeding to right direction. Katja was aware of her own role as supervisor and asked for permission to share her own experience with the client. Katja is using a wide range of SF tools and approaches skilfully. She shows confidence in working with strong emotions. Her piece of work shows the strength of solution focused approach.

Katja has a very strategic approach as a Solution Focused supervisor and in this piece of work she showed strong skills in supporting team resilience in a demanding situation. I was impressed in her ability to tune in team members to fruitful self-reflection and towards a common goal. She was able both to create a safe environment for the team members to face conflicts and uncertainties and then turn the communication gradually towards solutions. A wide variety of creative SF tools were in use in supervising sessions and the team got even extra tools for they daily work.