Tiimicoaching

Tuloksellista ja osallistavaa työelämätaitojen kehittämistä

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa luo puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle. 

Tiimicoaching

Tiimin tai ryhmän coaching on johdonmukainen prosessi, jossa käytetään dialogia, reflektiivistä keskustelua, oppimista ja toiminnan suuntaamista uudella tavalla. 

Tiimicoaching on tuloksellista erityisesti tiimin perustehtävään keskittyvää työelämätaitojen kehittämistä, jossa valmennetaan tiimiä kohti sen yhteistä tavoitetta. Coaching linkittyy aina asiakasorganisaation tavoitteisiin. Tiimi kuitenkin päättää coachauksen tavoitteet. 

Tiimicoachingissa keskitytään usein vuorovaikutussuhteisiin, sillä organisaatioiden haasteet eivät ole yksittäisissä ihmisissä vaan heidän välisissä yhteyksissään. Tällöin olennaisena lähtökohtana on tiimin pelisäännöt. Coachauksessa kiinnitetään huomiota yksilöiden toimintaan, annetaan siitä palautetta ja pyritään tehostamaan tiimin jäsenten välistä yhteistyötä koulutetun tiimicoachin ohjauksessa. 

Mihin tarpeisiin tiimicoachingia haetaan?

Tiimicoachausta haetaan usein johtamisen kehittämiseen, työyhteisön kehittämiseen, ketterään oppimiseen, sitoutumisen varmistamiseen, vuorovaikutus- ja yhteistyöongelmiin, nopea muutostahdin hallintaan, eettisiin pohdintoihin, arvotyöskentelyyn, henkilökunnan motivoimiseen ja paremman tuloksen tekemiseen.

"Itselle jäi työskentelystä hyvä fiilis: yhdistää porukat ja käydystä työskentelystä on ollut jo apua keskustelun avaamiseen ja tuskallisimpien asioiden läpikäymiseen siten, että on syntynyt luottamuksellinen ilmapiiri." (tiimicoachingin tilaaja)

Mitä hyötyä tiimicoachauksesta on?

  • Aikaa pysähtyä ja pohtia työasioita fokusoidusti. Normaali työarki on usein täynnä keskeytyksiä.
  • Mahdollisuus priorisoida ja tehdä tietoisia päätöksiä yhdessä.
  • Tasa-arvoinen ja kaikkia arvostava ilmapiiri, jossa pysähdytään kuuntelemaan kaikkien näkemyksiä.
  • Coaching on vastuuttava kehittämisote.
  • Myönteisen muutoksen näkyminen parhaimmillaan kaikilla alueilla: tunteet, ajattelu, toiminta, oma tahtotila (motivaatio).

Tapaamisten määrä ja frekvenssi

Tiimi päättää, mihin sen on mahdollista sitoutua. Yleensä noin 3-4 viikon välein tapahtuva 5-7 kerran prosessi on tarkoituksenmukainen. Yhden kerran kesto on 2-3 h. Alkutapaaminen ja lopetus ovat mielellään pidemmät.

Reteaming-valmennus

Reteaming-valmennus on yksilöiden ja yhteisöjen ratkaisukeskeinen kehittämismenetelmä. 

Reteaming on vaiheittain etenevä prosessi, jossa autetaan yksilöitä ja ryhmiä asettamaan selkeät tavoitteet. Reteaming-prosessin avulla kasvatetaan tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavaa motivaatiota ja sitoutetaan asianosaiset osaksi myönteistä muutosprosessia. 

Haaveista ja unelmista keskusteleminen luo toiveikkuutta parantaen ihmisten välejä ja yhteistyötä. Myönteisessä muodossa ilmaistut tavoitteet eivät syyllistä ketään. Ne näyttävät helpommin saavutettavilta ja innostavimmilta. Samalla ne luovat hyvän pohjan ihmisten väliselle luovalle yhteistyölle. 

Tavoitteen saavuttamisesta koituvien hyötyjen pohtiminen ja erityisesti aiheesta keskusteleminen nostaa esiin uusia mahdollisuuksia ja saa tavoitteen näyttämään entistä kiinnostavammalta ja antaa uskoa onnistumiseen. Motivaatiota kasvatetaan keskustelemalla siitä, missä määrin olemme jo edenneet tavoitteemme suuntaan. Mitä enemmän huomaamme jo edistyneemme sitä enemmän motivaatiomme kasvaa. On hyvä tehdä itselleen näkyväksi, mitä on jo tehnyt ja miten pitkällä on tavoitteen suhteen.

Mitä selkeämpi kuva muodostuu niistä askelista tai välivaiheista, joiden kautta tavoitteeseen edetään, sitä helpompi on tulla tietoiseksi siitä, mitä tulee tehdä tavoitteen saavuttamiseksi. Positiivisesta työskentelyotteesta huolimatta on syytä käyttää aikaa myös sen pohtimiseen, miksi asetetun tavoitteen saavuttaminen ei välttämättä ole helppoa. Tavoitteen toteaminen vaikeaksi ja haastavaksi lisää sen kiinnostavuutta ja kasvattaa motivaatiota. 

Yksi motivaation avaintekijöistä on usko onnistumiseen, luottamus siihen, että asetettu tavoite on saavutettavissa. Onnistumisen uskoa kasvattaa aikaisempien onnistumisten ja lisävoimavarojen pohtiminen. Onnistumisen uskoa ja tavoitteen saavuttamista koituvia hyötyjä kartoittamalla on valmennettava valmiimpi ottamaan vastaan kysymyksen siitä, mitä hän aikoo tehdä tavoitteen saavuttamiseksi. 

Seuranta on tärkeä osa reteaming-prosessia. Motivaation säilymiseksi tarvitaan onnistumisen kokemuksia, tunnetta siitä, että ponnistelumme tuottavat tuloksia ja asiat etenevät haluttuun suuntaan. Huomio kiinnitetään erityisesti myönteisen muutoksen havainnointiin. 

Vastoinkäymiset ovat luonnollinen osa myönteistä muutosprosessia ja ne tulevat usein yllättäen. Jotta emme menetä toivoamme ja lannistu, on tärkeä varautua etukäteen. Vastoinkäymisiin ei aina ole mahdollista varautua etukäteen valmiilla suunnitelmilla. Sen sijaan on mahdollista tietoisesti pyrkiä kehittämään vastoinkäymisiin sellaista asennoitumista, joka auttaa suhtautumaan niihin hyväksyvästi ja selviytymään niistä. 

Myönteisyydestään ja toiveikkuudestaan huolimatta reteaming-prosessissa ei jätetä huomioimatta mahdollisia vaikeuksia, ongelmia tai epäilyksiä. Optimistinen perusorientoituminen auttaa pääsemään päämääriin. Tarvitaan myös annos realismia; sen hyväksymistä, että tavoitteen saavuttaminen ei ole helppoa. Onnistumisen todennäköisyyttä vahvistaa se, että olemme etukäteen suunnitelleet, miten suhtaudumme takaiskuihin.

Kun tavoite on saavutettu tai on edistytty merkittävästi, on juhlinnan aika. Tämä tarkoittaa pysähtymistä pohtimaan sitä, mitä on saatu aikaiseksi, millä keinoin tulokseen on päästy ja mitä kukin on osaltaan tehnyt myönteisen tuloksen aikaansaamiseksi. Tässä vaiheessa voidaan kokea onnistumisen ylpeyttä. Samalla on tärkeä huomioida ja kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet vaikuttamassa myönteiseen lopputulokseen. 

Voit lukea yksityiskohtaisemmin reteaming-prosessin toteutuksesta ja hyödyistä täältä.

"Oli hyvä miettiä isommassa porukassa juuri positiivisessa hengessä, miten työyhteisöä voisi kehittää vielä paremmaksi. Asioita jäi miettimään myös siltä kannalta, millainen rooli itsellään on asioiden suhteen työyhteisössä." (tiimicoachingin tilaaja)

Tiimi lentoon -tiimicoaching

Tiimi lentoon-tiimicoaching on rakentavaa ja osallistavaa valmentamista työyhteisön strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Työyhteisön jäsenet saavat mahdollisuuden kertoa omasta näkökulmastaan, mitä strategiset tavoitteet tarkoittavat heidän työssään. Osallistaminen strategiseen työskentelyyn sitouttaa työyhteisöä saavuttamaan yhteisiä tavoitteita.

Coachauksessa keskitytään yhdessä kehittämään työyhteisölle itselleen sopivia innovatiivisia ratkaisuja. Työskentelyn tuloksena työyhteisö saa mukaansa raportoidun tavoitteidensa mukaisen toimintasuunnitelman/strategian niiden toteuttamiseksi.

Coaching auttaa työyhteisöä oivaltamaan, mihin ne haluavat suunnata ja mikä siinä on kriittistä. Sen avulla konkretisoituu, mitä työyhteisö tekee käytännössä. Se lisää yhteishenkeä ja luottamusta sekä innostusta työyhteisöihin. Jokaisesta tapaamisesta saadaan selkeitä tuloksia ja ihmiset kokevat työskentelyn innostavaksi ja mukavaksi.

Työskentelyn kahdeksan osallistavaa ja käytännönläheistä vaihetta:

1) Virittäytyminen

2) Paremman tulevaisuuden muotoileminen

3) Tulevaisuuden menestystekijöiden tunnistaminen

4) Askeleet tulevaisuuteen ja tarvittavien toimintojen näkyväksi tekeminen

5) Voimavarojen ja vahvuuksien etsiminen

6) Rohkaiseminen toimintaan

7) Yhteistyön rakentaminen ja 

8) Toimintaan sitouttaminen.

Coachauksen kesto ja hinta sovitaan tilaajan kanssa. Ryhmäkoolle ei ole rajoitetta.

Lisätietoa John Brookerin artikkelista Stuck? Here's a Tool to Make Progress.

Tiimicoachingissa tuodaan näkyville osallistujien vahvuuksia ja voimavaroja. VOIMAKEHÄ®-mentorina voin järjestää VOIMAKEHÄ®-konseptiin kuuluvia koulutuksia ja valmennuksia yksilöille ja ryhmille. Voimakehän avulla osallistujat tutustuvat laajaan vahvuusnäkemykseen, tunnistavat omia vahvuuksiaan ja muiden vahvuuksia sekä oppivat hyödyntämään vahvuuksiaan.