Tiimicoaching

Tuloksellista ja osallistavaa työelämätaitojen kehittämistä

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa luo puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle. 

Tiimicoaching

Parhaimmillaan tiimi tai ryhmä on todella tehokas väline muutoksen toteuttamiseksi. Sillä on mahdollisuus luoda yhteistä todellisuutta uudella tavalla. Tiimin tai ryhmän coaching on johdonmukainen prosessi, jossa käytetään dialogia, reflektiivistä keskustelua, oppimista ja toiminnan suuntaamista uudella tavalla. 

Tiimicoaching on tuloksellista erityisesti tiimin perustehtävään keskittyvää työelämätaitojen kehittämistä, jossa valmennetaan tiimiä kohti sen yhteistä tavoitetta. Coaching linkittyy aina asiakasorganisaation tavoitteisiin. Tiimi kuitenkin päättää coachauksen tavoitteet. 

Tiimicoachingissa keskitytään usein vuorovaikutussuhteisiin, sillä organisaatioden haasteet eivät ole yksittäisissä ihmisissä vaan heidän välisissä yhteyksissään. Tällöin olennaisena lähtökohtana on tiimin pelisäännöt. Coachauksessa kiinnitetään huomiota yksilöiden toimintaan, annetaan siitä palautetta ja pyritään tehostamaan tiimin jäsenten välistä yhteistyötä koulutetun tiimicoachin ohjauksessa. 

Mihin tarpeisiin tiimicoachingia haetaan?

Tiimicoachausta haetaan usein johtamisen kehittämiseen, työyhteisön kehittämiseen, ketterään oppimiseen, sitoutumisen varmistamiseen, vuorovaikutus- ja yhteistyöongelmiin, nopea muutostahdin hallintaan, eettisiin pohdintoihin, arvotyöskentelyyn, henkilökunnan motivoimiseen ja paremman tuloksen tekemiseen.

"Itselle jäi työskentelystä hyvä fiilis: yhdistää porukat ja käydystä työskentelystä on ollut jo apua keskustelun avaamiseen ja tuskallisimpien asioiden läpikäymiseen siten, että on syntynyt luottamuksellinen ilmapiiri." (tiimicoachingin tilaaja)

Mitä hyötyä tiimicoachauksesta on?

  • Aikaa pysähtyä ja pohtia työasioita fokusoidusti. Normaali työarki on usein täynnä keskeytyksiä.
  • Mahdollisuus priorisoida ja tehdä tietoisia päätöksiä yhdessä.
  • Tasa-arvoinen ja kaikkia arvostava ilmapiiri, jossa pysähdytään kuuntelemaan kaikkien näkemyksiä.
  • Coaching on vastuuttava kehittämisote.
  • Myönteisen muutoksen näkyminen parhaimmillaan kaikilla alueilla: tunteet, ajattelu, toiminta, oma tahtotila (motivaatio).

Tapaamisten määrä ja frekvenssi

Tiimi päättää, mihin sen on mahdollista sitoutua. Yleensä noin 3-4 viikon välein tapahtuva 5-7 kerran prosessi on tarkoituksenmukainen. Yhden kerran kesto on 2-3 h. Alkutapaaminen ja lopetus ovat mielellään pidemmät.

"Oli hyvä miettiä isommassa porukassa juuri positiivisessa hengessä, miten työyhteisöä voisi kehittää vielä paremmaksi. Asioita jäi miettimään myös siltä kannalta, millainen rooli itsellään on asioiden suhteen työyhteisössä." (tiimicoachingin tilaaja)

Tiimi lentoon -tiimicoaching

Tiimi lentoon-tiimicoaching on rakentavaa ja osallistavaa valmentamista työyhteisön strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Työyhteisön jäsenet saavat mahdollisuuden kertoa omasta näkökulmastaan, mitä strategiset tavoitteet tarkoittavat heidän työssään. Osallistaminen strategiseen työskentelyyn sitouttaa työyhteisöä saavuttamaan yhteisiä tavoitteita.

Coachauksessa keskitytään yhdessä kehittämään työyhteisölle itselleen sopivia innovatiivisia ratkaisuja. Työskentelyn tuloksena työyhteisö saa mukaansa raportoidun tavoitteidensa mukaisen toimintasuunnitelman/strategian niiden toteuttamiseksi.

Coaching auttaa työyhteisöä oivaltamaan, mihin ne haluavat suunnata ja mikä siinä on kriittistä. Sen avulla konkretisoituu, mitä työyhteisö tekee käytännössä. Se lisää yhteishenkeä ja luottamusta sekä innostusta työyhteisöihin. Jokaisesta tapaamisesta saadaan selkeitä tuloksia ja ihmiset kokevat työskentelyn innostavaksi ja mukavaksi.

Työskentelyn kahdeksan osallistavaa ja käytännönläheistä vaihetta:

1) Virittäytyminen

2) Paremman tulevaisuuden muotoileminen

3) Tulevaisuuden menestystekijöiden tunnistaminen

4) Askeleet tulevaisuuteen ja tarvittavien toimintojen näkyväksi tekeminen

5) Voimavarojen ja vahvuuksien etsiminen

6) Rohkaiseminen toimintaan

7) Yhteistyön rakentaminen ja 

8) Toimintaan sitouttaminen.

Coachauksen kesto ja hinta sovitaan tilaajan kanssa. Ryhmäkoolle ei ole rajoitetta.

Lisätietoa John Brookerin artikkelista Stuck? Here's a Tool to Make Progress.

Tiimicoachingissa tuodaan näkyville osallistujien vahvuuksia ja voimavaroja. VOIMAKEHÄ®-mentorina voin järjestää VOIMAKEHÄ®-konseptiin kuuluvia koulutuksia ja valmennuksia yksilöille ja ryhmille. Voimakehän avulla osallistujat tutustuvat laajaan vahvuusnäkemykseen, tunnistavat omia vahvuuksiaan ja muiden vahvuuksia sekä oppivat hyödyntämään vahvuuksiaan.