Hyvä työyhteisö

Kuinka se tehdään?

Ongelmanratkaisukyky on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden työelämässä tarvittavista taidoista (ks. World Economic Forumin TOP 10 listaus). Minna Huotilainen ja Katri Saarikivi (2018) korostavat kirjassaan Aivot työssä vuorovaikutuksen laatua muuttuvan työelämän tärkeimpänä työyhteisön menestymisen ja ongelmanratkaisukyvyn eli kollektiivisen älykkyyden ennustajana. Kollektiivista älykkyyttä aikaansaadaan työyhteisöissä, joilla on hyvät empatiataidot ja kommunikaatiolla, jossa kaikki pääsevät ääneen. Kirjoittajat listaavat hyvään ongelmanratkaisuun johtaviksi vuorovaikutuksen piirteiksi:

 • Riskinotto ja virheiden tekeminen on sallittua.
 • Luottamus on hyvä - voidaan keskustella myös henkilökohtaisista asioista.
 • Jokainen pääsee halutessaan ääneen, ja tiimissä pidetään huolta siitä, että kaikki kuuluvat joukkoon.
 • Puheenvuorot eivät äidy monologeiksi.
 • Tiimin jäsenet reagoivat toisten sanomisiin ja jatkavat ideoita omillaan.

Yksilön ja myös työyhteisön resilienssitaito on myös yksi tulevaisuuden työelämässä vaadittavista taidoista. Krisse Lipponen viittaa kirjassaan Reslienssi arjessa (2020, 297) Oxfordin yliopiston organisaatiokäyttäytymisen ja johtamisen professori Sally Maitlisiin, jonka mukaan työyhteisön resilienssiä voidaan vahvistaa keskustelukulttuuria kehittämällä. Ulkopuolinen valmentaja voi olla suureksi avuksi työyhteisön keskustelukulttuurin kehittämisessä suuntaan, jossa on

 • tapoja, joilla puhutaan yhdessä ryhmän onnistumista, hienoista hetkistä. Näillä luodaan yhteisten onnistumisten historiaa ja pystyvyysuskoa, sinnikkyyttä sekä selkeytetään ryhmän päämäärää.

 • tapoja, joilla puhutaan vaikeuksista selviämisestä. Tämä vahvistaa toimijuuden kokemusta ja ryhmän kyvykkyyttä vastata haasteisiin monin eri tavoin.

 • sekä tapoja, joilla suuntaudutaan tulevaisuuteen moniäänisten tarinoiden kautta: näistä syntyy energiaa ja toivoa tulevaisuuden suhteen.

Työyhteisön hyvinvointi ja tuloksellisuus rakentuvat merkittävissä määrin laadukkaan vuorovaikutuksen, toimivien yhteistyösuhteiden ja korkealaatuisten ihmissuhteiden varaan. Työyhteisölle ja organisaatiolle sujuva yhteistyö on arvokas voimavara: se tarkoittaa esimerkiksi tapoja sopia yhteisistä tavoitteista ja pelisäännöistä, kokemusten jakamista ja tarvittaessa avun saamista kollegoilta.

Yhteisten kokemusten jakaminen lisää ymmärrystä omasta ja muiden työstä. Ymmärryksen ja arvostuksen kokemukset puolestaan lisäävät psykologiselle turvallisuudella olennaista luottamuksen tunnetta ja psykologisten perustarpeiden täyttymistä.

Hyvä työyhteisö-koulutus

Koulutuksessa kehitetään työyhteisön keskustelukulttuuria ja opitaan, mitkä tekijät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa työyhteisössä vaikuttavat eniten ihmisten hyvinvointiin työyhteisöissä:

 • mitkä asiat tuottavat myönteisiä tunteita työyhteisössä ja mitkä negatiivisia ja 
 • miten kohdataan ja ratkaistaan henkistä hyvinvointia uhkaavat tekijät rakentavalla tavalla.

Koulutus mukailee Furmanin ja Aholan kehittämiä ratkaisukeskeisiä menetelmiä: Cooperation - Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja kuinka se tehdään (2010) ja Tuplatähti - Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään (2012). Koulutuksessa myös harjoitellaan työyhteisöjen hyvinvoinnille ja hyvälle ilmapiirille keskeisimpiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja kuten rakentavaan keskustelukulttuuriin kuuluvaa keskustelutapaa.

Koulutus räätälöidään työyhteisön tarpeiden mukaan. Teemoja voivat  olla esimerkiksi työpaikan valmentava ja tavoitteellinen keskusteluote, laadukas vuorovaikutus, palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä ristiriitojen sopiminen.

Kohderyhmät:
Työyhteisöt, jotka haluavat rakentaa hyvinvoivaa ja innostavaa työilmapiiriä kehittämällä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan.

Esimiehet, jotka haluavat tietoisesti vaikuttaa siihen, minkälainen työyhteisön ilmapiiri on, miten ihmiset viihtyvät työssään ja miten heidän välinen yhteistyönsä toimii.

Koulutuksen kesto ja hinta hinta sovitaan tilaajan kanssa.  

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, soita tai lähetä sähköpostia

Suunnitellaan yhdessä teille sopiva valmennuskokonaisuus.


Dialogitaitoja työyhteisöille

Koulutuksessa opitaan dialogisuuden periaatteita ja tutustutaan vuoropuhelun ohjaamiseen Sitran Erätauko-hankkeessa kehitetyillä Erätauko-työkaluluilla. 

Tilaa työyhteisöllesi koulutus, jossa opitaan dialogisuuden perusperiaatteita, Erätauko-menetelmän taustaa sekä dialogin suunnittelua ja vetämistä.

Mitä on dialogi? Tiedätkö, mikä Sitran kehittämä Erätauko on?

Erätauko-koulutuksen tavoitteena on lisätä dialogiin perustuvien osallisuuskäytäntöjen suunnittelu- ja toteutusosaamista sekä kyvykkyyttä rakentavaan keskusteluun suomalaisessa yhteiskunnassa.

Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Erätauko auttaa tuomaan yhteen eri lähtökohdista tulevia ihmisiä tasavertaiseen kohtaamiseen ja merkitykselliseen dialogiin. Erätauko-keskustelu auttaa syventämään ymmärrystä erilaisista aiheista ilman pakkoa yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Samalla rakennetaan luottamusta ja osallisuuttayhteisöön.

Erätauko-toimintamalli sisältää työkaluja keskusteluiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen. Työkalujen avulla on mahdollista kutsua paikalle heidätkin, jotka jäävät herkästi keskusteluiden ulkopuolelle. Erätauko-työkalut ovat kaikkien avoimesti käytettävissä osoitteessa www.eratauko.fi.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu dialogin fasilitoinnista ja Erätauko-toimintamallista kiinnostuneille.

Erätauko-koulutuksessa:

 • Määritellään dialogin tarve itselle, omalle organisaatiolle ja yhteiskunnalle laajemmin ja opitaan dialogisuuden periaatteita.
 • Tutustutaan Erätauko-toimintamalliin ja työkaluihin.
 • Suunnitellaan ja harjoitellaan rakentavien keskustelujen vetämistä.

Kouluttajana toimii ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja organisaatioon kehittäjä, ICF Team&Executive Coach, YTM Katja Kiiski.

Lue tarinani siitä, miksi intohimonani on työyhteisöjen vuorovaikutuksen ja yhteistyön parantaminen.