Voimakehä: itsetuntemusta ja ymmärrystä

01.06.2021

Tein oman voimakehäni ensimmäisen kerran marraskuussa 2020 osallistuessani VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennukseen. Keväällä jatkoin VOIMAKEHÄ®-mentorivalmennukseen, johon sisältyi voimakehä-profilointi. Osallistuin myös Kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennukseen. Vaikka olen tutustunut positiiviseen psykologiaan ja laajan vahvuuskäsityksen yhteen osa-alueeseen luonteenvahvuuksiin jo yli kymmenen vuotta sitten, halusin erityisesti ryhmävalmennuksella lisätä itsetuntemustani omista luontaisista, minulle tärkeistä, opituista ja hankituista vahvuuksistani sekä oppia paremmin käyttämään vahvuuspuhetta itsestäni ja muista.

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit. Voimakehätyöskentelyssä valitaan vahvuuslajeittain itselle luontaisimmat ja tärkeimmät vahvuudet. Näistä yleensä vielä karsitaan 3-7 tärkeintä. En tarkastele tässä kirjoituksessa erikseen jokaista vahvuuden lajia. Kerron omista kokemuksistani ja joistakin tähän mennessä saamistani oivalluksistani.

VOIMAKEHÄ®-työskentely

Voimakehätyöskentely alkaa yleensä ennakkotehtävällä eli valmennettavat (yksilö, ryhmä/tiimi tai työyhteisön jäsenet) tekevät VIA-luonteenvahvuuskartoituksen. Voimakehävalmennuksessa ei puhuta testistä tai testaamisesta, koska voimakehätyöskentelyssä ei arvioida, mitata tai luokitella. Erilaiset testit nähdään yhtenä näkökulmana erilaisuuteemme, ainutlaatuisuuteemme. Voin tunnustaa, että olen muutaman kerran joutunut asiakkaitteni kanssa korjaamaan puheitani, kun olen alkanut puhua testistä.

Valmennuksessa on tarkoituksena tunnistaa ja nimetä oman autenttisen minän vahvuuksia, jotka kuvaavat aidosti itseä. Kartoitukseen kannattaakin vastata omana itsenään, ei rooleja tai ihanneminää ajatellen. Voimakehällä voidaan kyllä sitten tarkastella esimerkiksi, miten oma autenttinen minä voi parhaiten eri rooleissa, mitä eri vahvuuksia jo on ja mitä haluaa kehittää. On myös hyvä muistaa, että voimakehä elää ja voi olla erilainen eri elämänvaiheissa ja myös sen mukaan, mitä sen avulla tarkastellaan esimerkiksi hyvinvointia, tavoitteita tai onnistumisia.

Luonteenvahvuudet

VOIMAKEHÄ®-teoriassa luonteenvahvuudet ovat voimakehän keskellä, koska niillä on yhteyksiä kaikkiin muihin vahvuuksien lajeihin. Kirjotan myös eniten luonteenvahvuuksista tässä kirjoituksessa. Olen tehnyt VIA-kartoituksia vuodesta 2010 alkaen melko säännöllisesti. Rehellisyys tai reiluus ovat näiden vuosien aikana vaihdellen olleet ykkös- tai kakkosydinvahvuuteni. Arviointikyky, yhteistyö, johtajuus, rakkaus, luovuus, näkökulmanottokyky, oppimisen ilo ja anteeksianto ovat olleet muita ydinvahvuuksiani. Ydinvahvuuksissani on ollut pientä vaihtelua elämäntilantesta riippuen. Tajusin tätä kirjoittaessani, että kasvuvahvuuksissani taas ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia. Olen käytänyt niitä tilannekohtaisesti, mutta en ole pitänyt niiden kehittämistä ilmeisesti kovinkaan tärkeänä oman elämäni kannalta. Ainoastaan rakkaus on 10 vuoden aikana ollut ensin kasvu-, sitten ydin- ja nykyisin tukivahvuutena.

Ydinvahvuuksia kannattaa tarkastella kolmen E:n valossa miettien, ovatko raportin ensimmäiset luonteenvahvuudet varmasti omia ydinvahvuuksia vai vaatiiko elämäntilanne tai työ tällä hetkellä toimimista näiden vahvuuksien varassa. Myös tukivahvuuksissa voi olla ydinvahvuuksia.

Essential: Ydinvahvuutesi ovat osa olemustasi, osa itseäsi, osa identiteettiäsi. Kun ydinvahvuutesi on käytössä, sinulle tulee tunne: "Tätä minä todella olen!".

Effortless: Ydinvahvuuksien käyttö tuntuu luontaiselta ja vaivattomalta. Ydinvahvuuksien keskeinen tuntomerkki on, että voit kokea niiden äärellä innostusta, jopa flow'ta.

Energizing: Ydinvahvuuksien äärellä koet omistautumista, innostusta ja motivaatiota, ja niiden käyttö antaa sinulle energiaa.

Ydinvahvuuksien tunnistamiseksi voi pohtia myös seuraavia kysymyksiä:

Millä tavalla tämä luonteenvahvuus on sinulle merkityksellinen?

Millä tavalla se ilmenee toiminnassasi eri elämänalueilla?

Innostaako ja energisoiko vahvuuden käyttö sinua?

Onko se ollut näkyvissä sinussa jo lapsena?

Jokaisella ihmisellä on potentiaalisesti käytössään kaikki 24 luonteenvahvuutta. Ne muodostavat yksilöllisen vahvuuspotentiaalin, josta voi tietoisesti ammentaa työhön ja elämäänsä innostusta, hyvinvointia ja merkityksellisyyttä. Luonteenvahvuudet ovat kaikkien saatavilla, hyödynnettävissä ja kehitettävissä. Kaikki 24 luonteenvahvuutta ovat positiivisia ja tärkeitä eikä niiden järjestyksellä ole väliä niiden positiivisten vaikutusten takia.

  • Jokaisella meistä on 3-7 ydinvahvuutta, jotka heijastavat identiteettiämme ja autenttista minäämme eli niiden käyttö on kaikkein luontaisinta meille.
  • Tukivahvuudet (supportive strengths), sijaitsevat vahvuusprofiilimme keskivaiheilla ja toimivat ydinvahvuuksiemme tukena.
  • Kasvuvahvuuksia (lower strengths), joita käytämme vähemmän tai joista emme ole kovin tietoisia.
  • Tilannekohtaisia vahvuuksia (phasic strengths), joita käytämme joustavasti tarpeen vaatiessa. (joku elämäntilanne voi nostaa esiin.)
  • Kadotetut vahvuudet (lost strenghts), luonteenvahvuus voi mennä horrokseen tai hävitä tietoisuudesta ja käytöstä. Se on voitu tukahduttaa jonkun auktoriteetin toimesta (vanhempi, opettaja, esimies, valmentaja, sisar, ystävä), tai kulttuuri/sosiaalinen yhteisö ei tue sitä. Se voi olla mikä tahansa 24 vahvuudesta.

Jokaisen vahvuusprofiili on täysin ainutlaatuinen, ja jokainen myös käyttää ja ilmentää vahvuuksiaan yksilöllisesti. Vahvuudet ilmenevät eri tavoin perhepiirissä kuin työpaikalla. Tyypillisesti hyödynnämme useita vahvuuksia samanaikaisesti. Eri vahvuudet ovat myös keskenään vuorovaikutuksessa, ja vahvuuksista jotkin esiintyvät tyypillisesti yhdessä, esimerkiksi luovuus ja uteliaisuus.

Luonteenvahvuuksiaan voi myös ali- tai ylikäyttää. Kaikkien luonteenvahvuuksien käytössä kultainen keskitie on paras. Esimerkiksi minulle rehellisyyden ylikäyttö voi olla ongelmallista erityisesti ihmissuhteiden kannalta. Suorat sanat ja totuuden kertominen kaunistelematta saattavat joissakin tilanteissa loukata ja satuttaa muita. Tästä syystä ystävällisyyden ja sosiaalisen älykkyyden luonteenvahvuudet ovat hyviä tukivahvuuksia rehellisyydelle.

Voit tutustua kuvauksiin luonteenvahvuuksista, niiden ali- tai ylikäytöstä sekä niiden kehittämismahdollisuuksiin täällä (alaspäin selatessa löytyy 24 vahvuusvinkkiä luonteenvahvuuksista).

Mikä minulle on tärkeää?

Tällä hetkellä minulle tärkeitä arvoja ovat vapaus, kohtuullisuus, jatkuva oppiminen, vaihtelevuus, luotettavuus, koti ja perhe sekä uskollisuus. Voimakehä-profiloinnissa voimakehä-valmentajan kanssa vapaus tarkentui vielä vapaudeksi demokraattisessa maassa. Ymmärsin, että tämä asia on ollut minulle tärkeä nuoruudesta asti ja on vaikuttanut suuresti opiskeluvalintoihin ja jopa gradun aiheen valintaan Venäjän demokratisoitumiskehityksestä.

Vahvuuksien osa-alueena arvot luovat elämään merkityksellisyyttä ja ohjaavat valintojen tekemistä. Arvoihin nojaudumme erityisesti tilanteissa, joissa emme voi toimia rutiiniemme tai tottumustemme varassa. Arvot toimivat tärkeinä persoonallisuuden rakennuspalikoina ja niiden tunnistaminen on oleellinen osa voimakehä-työskentelyä.

Kun mietit arvojasi, listaa asioita, jotka tuovat sinulle iloa ja energiaa:

Mitä arvoja ilmennät näissä tekemisissä?

Millaisissa muissa tilanteissa ja tekemisissä näitä arvoja esiintyy?

Missä määrin ajankäyttösi on arvojesi mukaista? Tarvitaanko muutosta?

Miten arvot toteutuvat työssäsi / opinnoissasi / opiskelemassasi alassa?

Luontaiset kyvykkyydet vahvuuksina

Voimakehätyöskentelyssä olen oivaltanut, että minua kiinnostaa todella paljon pohdiskelutyö ja kirjoittaminen. Pidän tärkeinä, minua aidosti kuvaavina vahvuuksinani, kyvykkyyden osa-alueesta oivaltamis- ja soveltamiskykyä. Tähän tarvitsen luonteenvahvuuksistani näkökulmanottokykyä, arviointikykyä ja oppimisen iloa. Olen ilokseni alkanut uudestaan nauttia, ja olen antanut itselleni myös siihen luvan, kirjoittamista ja pohdiskelua sisältävistä työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnoista. Parhaimmillaan koen työn imua ja innostusta opiskellessani ja erityisesti opitun teorian soveltamisesta käytännön työhön.

Näiden oivallusten perusteella olen myös karsinut pois sellaisia asioita, joita olen ajatellut, että minulta odotetaan tietyissä rooleissa. Olen konkreettisesti muun muassa vaihtanut yritykseni nimen (poistanut koulutus-sanan ja lisännyt coaching-sanan), koska koen ainakin tällä hetkellä toteuttavani aidommin vahvuuksiani yksilö- ja ryhmäohjauksissa, joissa voi toki olla koulutuksellisia ja valmentavia elementtejä. Pidän osallistamista ja kuulluksi tulemista todella tärkeinä ja siksi en nauti yhtä paljon pääasiassa yksinpuhelua sisältävien koulutusten pitämisestä. Nämä minulle tärkeät arvot ovat johdattaneet jo aiemmin työnohjaaja-koulutukseen ja viime aikoina coaching-opintoihin ja voimakehän opiskeluun. Työssäni koen flow-tilan kaltaisia tunteita ja motivoitumista saadessani esimerkiksi suunnitella ja toteuttaa osallistavia menetelmiä sisältäviä ohjaus- tai valmennustilanteita.

Kyvykkyydet ovat luonteenvahvuuksien ohella teoreettisesti laaja osa-alue. Kyvykkyyksien osa-alueeseen voimakehä-teoriassa liitetään temperamenttiteoriat, lahjakkuuden lajit sekä luontaiset ajattelutaipumukset. 

Kyvykkyydet (luontainen kyvykkyys, "talentit") ovat vahvuuksien osa-alue, joka on meille synnynnäistä, vahvasti perinnöllistä ja melko pysyvää läpi elämänkaaren. Kyvykkyyksiin liittyy monenlaisia luontaisia vahvuuksia. Ympäristöstä ja tilanteesta kuitenkin riippuu, onko jokin taipumus vahvuus. Kyvykkyyttä pidetään raakamateriaalina taitojen ja osaamisen kehittämiselle. 

Liisa Keltikangas-Järvinen (2016) toteaa kirjassaan "Hyvät tyypit" - temperamentti ja työelämä, että oman temperamentin tunteminen antaa ihmiselle välineitä stressin hallintaan. Hänen mielestään siinä saattaa piillä ihmisen oman elämän kannalta temperamentin tärkein merkitys: suuri osa temperamentista kietoutuu lopulta stressin ja sitä kautta ihmisen psyykkisen ja somaattisen hyvinvoinnin ympärille. Kerron blogikirjoituksessa Miksi oman temperamentin tunteminen on tärkeää aiheesta lisää. 


Osallistu VOIMAKEHÄ®-ohjaukseen ja tunnista omat vahvuutesi!

Kehity vahvuuksilla™-ryhmävalmennus vahvuuslajeittain.

Voimakehäprofilointi on kahden tunnin henkilökohtaista yksilöohjausta. Se soveltuu kaikille, jotka haluavat tutustua omiin vahvuuksiinsa ja sitä kautta vahvistaa omaa hyvinvointia, työn imua tai selkiyttää omia urasuunnitelmiaan.


Voimakehän ovat kehittäneet Sanna Wenström ja Laura Paaso. Voit lukea lisää voimakehästä täältä. Kirjoituksessa on hyödynnetty voimakehä-koulutusten materiaalia.