Tiimi lentoon - osallistavasti ja käytännönläheisesti

10.09.2019

Osallistuin muutama vuosi sitten parinkymmenen muun ratkaisukeskeisen asiantuntijan kanssa työpajaan nimeltään Innostava tiimien valmentaminen ratkaisukeskeisen Team Impetus -mallin avulla. Työpajan järjestäjinä toimivat TaitobaHouse ja SFiO (Solution Focus in Organizations). 

Työpajan kouluttaja englantilainen John Brooker ja SFiON:n n puheenjohtaja on yrityksensä 'Yes!And' tiimin kanssa kehittänyt 'Impetus'-mallin, joka pohjautuu käytännön kokemuksiin tiimityön kehittämishaasteista työyhteisöissä ympäri maailmaa. Hän on myös ammentanut oppeja ratkaisukeskeisiltä kollegoiltaan. Koulutusesitteen mukaan työpajassa opitaan fasilitoimaan käytännönläheisesti tiimien strategista työskentelyä ja luomaan innostunut ilmapiiri, joka kannustaa ihmisiä saavuttamaan tavoitteitaan. 

Team Impetus -malli auttaa tiimejä oivaltamaan, mihin ne haluavat suunnata ja mikä siinä on kriittistä. Valmennuksessa keskitytään kehittämään tiimeille itselleen sopivia innovatiivisia ratkaisuja. Sen avulla konkretisoituu, mitä tiimit tekevät käytännössä. Se lisää yhteishenkeä ja luottamusta. Jokaisesta tapaamisesta saadaan selkeitä tuloksia ja ihmiset kokevat työskentelyn innostavaksi. Työskentelyn tuloksena tiimit ja työyhteisöt saavat työpajan jälkeen raportin työpajan kulusta ja tavoitteenmukaisen strategian niiden toteuttamiseksi.

Työpajassa käytettiin erilaisten oppijoiden ja vuorovaikutustapojen kannalta monenlaisia keinoja innostuksen, yhteishengen ja luottamuksen saavuttamiseksi. Harjoituksia tehtiin itsenäisesti, parityönä, ryhmässä ja koko ryhmänä reflektoiden. Mielenkiintoinen yksityiskohta oli se, että lähes jokainen pari- tai ryhmäjakautuminen tehtiin eri lailla. Oli muun muassa syntymäpaikan mukaan, pelikorttien avulla ja ympyräasteikolle asettuminen omaa ratkaisukeskeisyyden asiantuntijuusastetta arvioiden.

Ongelmien käsittelyyn saimme loistavan "rakentava urputus" -harjoituksen, jossa osallistujille annetaan ensin tilaa ongelmien käsittelylle ja sen jälkeen käännetään tunnelma nopeasti ja tehokkaasti rakentavaan sävyyn. Harjoituksella luodaan perusta tiimin työskentelyn parantamiseen ja vuorovaikutuksen laajentamiseen.

Harjoituksessa tarvitset Post-it -lappuja, paksuja tusseja ja puoli tuntia aikaa.

Vaihe 1 Lähdimme ulos kävelylle pareittain. Kerroimme kolme minuuttia vuorotellen, mikä huolestuttaa, ärsyttää tai turhauttaa. Kuuntelija kuunteli ja ainoastaan kysyi, mitä vielä, jos keskustelu loppui 10 sekunniksi.

Vaihe 2 Tilaan palattuamme pysyimme pareina. Tilassa kysyimme toisiltamme: "Sen perusteella, mitä juuri kerroit, mitä haluat tilalle?" Vastaukset kirjoitettiin Post-it -lapuille, yksi vastaus yhdelle lapulle. Jos parilla oli useampi ehdotus, pyydettiin häntä valitsemaan tärkein. Vastaukset siirrettiin fläppitaululle. Tähän annettiin aikaa viisi minuuttia.

Vaihe 3 Kouluttaja luki ääneen jokaisen lapun ja varmisti, että kaikki ymmärsivät sen. Tarvittaessa pyydettiin tarkennuksia ajatuksen kirjaajalta. Lappuja ei luokiteltu tai järjestetty ryhmiin, mutta on hyvä huomata, jos niissä on paljon samoja asioita.

Työpajan toteutus

Työpaja-työskentely alkaa tilaajan/asiakkaan haastattelulla. 

Työpajaan sisältyy kahdeksan vaihetta:

1) Virittäytyminen
2) Paremman tulevaisuuden muotoileminen
3) Tulevaisuuden mahdollistavien tekijöiden tunnistaminen
4) Askeleet tulevaisuuteen ja tarvittavien toimintojen näkyväksi tekeminen
5) Voimavarojen ja vahvuuksien etsiminen
6) Rohkaiseminen toimintaan
7) Yhteistyön rakentaminen
8) Toimintaan sitouttaminen

Työpaja voidaan toteuttaa muokattuna tarpeen mukaan eripituisena - puolesta päivästä useampaan päivään. 

Olen koulutukseen osallistumisen jälkeen valmentanut useita työyhteisöjä Team Impetus -mallia mukaillen. Työyhteisöissä on päästy yhdessä keskustelemaan siitä mitä halutaan ongelmien sijaan ja mikä sen mahdollistaa, tehty näkyväksi tarvittavia toimenpiteitä, etsitty voimavaroja ja mahdollisuuksia ja sitoutettu toimintaan. On kuultu osallistujien eri näkemyksiä siitä mitä strategiset tavoitteet tarkoittavat heidän työssään ja löydetty suuntaa strategian toteuttamiseen. Ymmärrys omasta ja muiden työstä, kokemuksista ja ajatuksista on lisääntynyt.

"Oli hyvä miettiä isommassa porukassa juuri positiivisessa hengessä, miten työyhteisöä voisi kehittää vielä paremmaksi. Asioita jäi miettimään myös siltä kannalta, millainen rooli itsellään on asioiden suhteen työyhteisössä."