Työnohjaajan opas – Valmentava ja ratkaisukeskeinen ote

07.06.2019

Sirkku Ruutu ja Raija Salmimies. Työnohjaajan opas - Valmentava ja ratkaisukeskeinen ote. 2015. Talentum.

Ratkaisukeskeisen työnohjaajakoulutuksen suorittaneelle ja ratkaisukeskeistä otetta työnohjaajana käyttävälle Työnohjaajan opas - Valmentava ja ratkaisukeskeinen ote -kirjan sisältö oli miellyttävän tuttu ja samalla uusia oivalluksia tuottava lukukokemus. Kerron tässä lyhyessä kirjaesittelyssä omasta subjektiivisesta näkökulmastani, mistä pidin ja minkälaisia ajatuksia ja pohdintoja kirjan lukeminen tuotti.

Kirjan alussa esitellään valmentavan työnohjauksen lähtökohdat ja perusteet. Kirjoittavat toteavat, että työnohjaus on viime vuosina lähentynyt valmentamista (coaching).

"Yhä enemmän koulutetaan työnohjaajia, jotka evät ole ohjattavan työn asiantuntijoita. Tällöin olennaisimmaksi työnohjaajan tehtäväksi nousee asiakkaan oman ajatteluprosessin ohjaaminen."

Minusta oli kannustavaa huomata, että Suomen työnohjaajat ry:n kannanoton työnohjaajan ohjaustapaan voidaan sanoa olevan hyvin ratkaisukeskeinen:

"Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattavalle. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavaa löytämään omia ratkaisuja pulmiinsa".

Kirjan työnohjauksen taustateoriat pohjautuvat uusimpaan aivotutkimukseen, positiiviseen psykologiaan, sosiaaliseen konstruktionismiin, common factors -tutkimukseen, itsemääräämisen teoriaan ja attribuutioteoriaan.

Keskiössä työnohjausprosessi ja työnohjaajan ydintaidot

Sirkku Ruutu ja Raija Salmimies ovat saaneet inspiraationsa kirjan kirjoittamiseen työnohjauskoulutuksistaan, joihin he eivät löytäneet riittävästi laadukasta kirjallisuutta. Heidän tietoonsa ei ollut tullut, että kukaan olisi aiemmin kuvannut selkeästi työnohjauksen prosessia ja työnohjaajan ydintaitoja. Taitoja, joita he pitävät olennaisina työnohjaajana kasvamisen ja kehittymisen edellytyksinä.

Mielestäni kirjoittajat ovat onnistuneet hyvin tavoitteessaan kirjoittaa kirja, jossa kuvataan selkeästi työnohjauksen prosessia ja työnohjaajan ydintaitoja. Kirjassa kuvataan asiantuntevasti lukuisin esimerkein, tehtävin ja kysymyksenasetteluin työnohjauksen viisivaiheinen prosessi (liittyminen, tavoitteen kirkastaminen, pystyvyysuskon ja motivaation vahvistaminen, oivalluttava reflektointi ja muutoksen konkretisointi sekä prosessin yhteenveto ja soveltaminen käytäntöön) sekä siihen sisältyvät 35 työnohjaajan ydintaitoa. Lukija suorastaan opastetaan ja kuljetetaan työnohjausprosessin eri vaiheiden ja ydintaitojen kautta kohti hyvää valmentavaa työnohjausta. Myös työnohjaajan roolit, tehtävät, osaamistarpeet ja vastuut on esitetty yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti työnohjausprosessin eri vaiheissa ja kussakin ydintaidossa. Kirjan sivulta välittyy kirjoittajien vahva kokemus ja osaaminen ratkaisukeskeisestä ihmissuhdetyöstä, työnohjauksesta ja kouluttamisesta.

Kirjan rakenteessa pidin erityisesti siitä, että osan kaksi Työnohjausprosessi ja työnohjaajan ydintaidot - Rohkeutta muutokseen työnohjauksen keinoin lukujen alalukujen alussa on "kysymys-käsitteen määrittely -laatikko", johon mielestäni kiteytyy kunkin alaluvun eli ydintaidon olennaisin kysymyksen asettelu ja sisältö. Kysymykset haastoivat ennen luvun lukemista pohtimaan omaa osaamista ja aktivoivat kiinnostusta kyseessä olevaan asiaan.

Hyvä oivallus kirjoittajilta on myös päättää kukin alaluku "yleinen ansa - toimiva tapa -laatikkoon". Lukiessani kirjaa pysähdyin usein näiden kohdalla pohtimaan ja peilaamaan omaa valmentavaa ja ratkaisukeskeistä otettani työnohjaajana. Yksi tallainen kohta oli ydintaito oivalluttaminen, jota olen aina pitänyt yhteä tärkeimmistä työnohjaajan tehtävistä.

Keskeinen työnohjauksen tuloksellisuuden elementti on jonkinlaisen oivalluksen syntyminen ohjattavassa... Työnohjaajan ydintehtävänä on oivalluttaa ohjattavaa löytämään omat väylänsä ja ratkaisunsa haasteisiin...

Kirjassa on tietoa ja välineitä oivalluttamisen tueksi, oivalluttamisen vyöhyke ja oivalluksen anatomia. Ja onneksi voimme olla itsellemme armollisia tässäkin:

Toisen ihmisen oivalluttaminen on vaikeaa, eikä siihen ole olemassa yhtä ainoaa tietä tai helppoja kikkoja.

Ratkaisukeskeisyys elämänasenteena

Kirjan viimeisessä luvussa esitellään työkalupakkina yli 30 käytännönläheistä työnohjauksen ja ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeistä menetelmää ja kysymyksenasettelua. Vaikka kirjassa on paljon menetelmiä, tehtäviä, harjoituksia ja kysymyksiä, muistuttavat kirjoittajat ilahduttavasti siitä, että

"Ratkaisukeskeisyyteen liittyy useita menetelmiä, joilla suotuista muutosta saadaan aikaan. Mikään menetelmä ei kuitenkaan toimi yksinään, ellei työnohjaajan asenne ja ihmiskuva ole aidosti ratkaisukeskeinen, ohjattavaa arvostava ja toiveikkuutta vaaliva. Ratkaisukeskeisyys ei ole tekniikkaa vaan elämänasenne."

Kirja sisällyttää työnohjausprosessin eri vaiheisiin ja ydintaitoihin kaikki ratkaisukeskeisyyden perusperiaatteet, muutaman mainitakseni läsnäolo, aktiivinen kuuntelu, arvostus ja hyväksyntä, aito kohtaaminen, uteliaisuus, asiakaslähtöisyys ja oivalluttavat avoimet kysymykset. Yhdeksi tärkeimmäksi koko kirjan läpäiseväksi teemaksi koin luottamuksellisen, turvallisen ja avoimen vuorovaikutuksen merkityksen ja vaikutuksen työnohjausprosessin onnistumiseen. Kirjassa todetaankin, että työnohjausprosessissa kaikkien suurin yksittäinen vaikuttava tekijä on vuorovaikutuksen yhteensopivuus.

Kirjan kirjoittajat Sirkku Ruutu ja Raija Salmimies toteavat kirjan johdannossa seuraavaa:

"Toivomme tämän kirjan toimivan oppimisen tukijana ja reflektion mahdollistajana työnohjaajaksi kasvamisen polulla. Myös kokeneet kollegat voivat palata kirjan pariin etsimään inspiraatiota ja kehittämään ajatuksiaan edelleen."

Voin lopuksi todeta, että Työnohjaajan opas - Valmentava ja ratkaisukeskeinen ote -kirja saa kirjahyllyssäni pysyvän kodin ja palaan sen pariin vielä monta kertaa.