Merkittävimmät kokemukseni voimakehällä

14.01.2022

Pohdin viime keväänä riittämättömyyden ja osaamattomuuden kokemuksia ja tunteita. Kysyin VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat Facebookryhmässä VOIMAKEHÄ® -mentoriopintoihini, työhöni työnohjaajana ja coachina sekä omiin tuntemuksiini liittyen, miten voimakehä voi auttaa riittämättömyyden kokemuksen ja tunteiden kanssa:

"Miten voimme auttaa riittämättömyyttä kokevaa ihmistä voimakehätyöskentelyllä? Minkälaisia kokemuksia sinulla on tästä? 

Riittämättömyys lienee tuttu tunne meille jokaiselle. Valitsin riittämättömyyden voimakehämentorikoulutukseen kuuluvaan osaamisen osoittamiseen eli työelämä/yhteiskunnallisen keskustelun aloittaminen aiheeksi, koska asiakastyössäni työnohjaajana ja coachina törmään siihen hyvin usein. Se on myös itselleni omakohtaista silloin tällöin. 

Oletan, että meidän kaikkien mielestä voimakehätyöskentelyllä voidaan auttaa ihmistä voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin omana itsenään, jopa kukoistamaan omassa elämässään - olemaan riittävä juuri nyt samalla kasvaen ja kehittyen. Sanna Wenström kirjoittaa LinkedIn-artikkelissaan Luonteenvahvuudet: rehellisyys

"Positiivinen ura on omien vahvuuksien, voimavarojen ja arvojen tunnistamista ja hyödyntämistä omaa elämää ja työuraa koskevissa valinnoissa; merkityksellisyyden kokemista, itsensä toteuttamista ja oman sisäisen potentiaalin löytämistä ja ilmaisemista; todellisen minän löytämistä ja aitoa, kestävää onnellisuutta eri elämänalueilla."

Lisäksi kaikki 24 luonteenvahvuutta tukee PERMA-teorian kaikkia viittä hyvinvoinnin/kukoistuksen osa-aluetta: omien ydinvahvuuksien käyttäminen (highest strenghts) edistää myönteisiä tunteita, uppoutumista, ihmissuhteita, merkitystä ja aikaansaamista. (Niemiec 2017. Character Strenghts Interventions) Ja kuten tiedämme: Kun ihminen toimii alueella, jossa luonteenvahvuudet, kyvyt, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, resurssit ja arvot kohtaavat, toimii hän voimavyöhykkeellään. 

Minkälaisia hyviä, jopa huippu-onnistumisia sinulla on voimakehätyöskentelystä riittämättämyyttä kokevan ihmisen kanssa? Miten teit sen? Mitä omia laaja-alaisia vahvuuksiasi käytit?"

Kysymykseni ryhmässä sai aikaan keskustelua henkilökohtaisesta ja asiakasnäkökulmasta. Vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen on lisännyt itsetuntemusta, lempeyttä itseä kohtaan ja laaja-alaisten vahvuuksien yhdistelemistä. Yksi vastaajajista kertoi myös tehneensä spontaanin oman voimakehävahvuuksien tarkastelun riittämättömyyden tunteen näkökulmasta.

"Luonteenvahvuuksistani innostus voi tarkoittaa, että asioita on vaikea tehdä "puoliteholla". Oppimisen ilo vaatii saada syventyä asioihin. Tukivahvuus nöyryys tasapainottaa ja kysyy, miksi. Kasvuvahvuus anteeksianto antaa luvan olla epätäydellinen ja riittävä. Luontaisista kyvykkyyksistä korkea aktiivisuus pitää yllä vauhtia ja tekemistä, asioiden paljoutta. Sensitiivisyys saa tuntosarvet esiin, ovatko kaikki varmasti tyytyväisiä? Onko kaikilla asiat hyvin? Asiakkaat, kollegat, perhe? Taitoina organisointi auttaa kaikessa edellä mainitussa, aika riittää. Löysäilyn ja huolettomuuden taitoja voisi vähän kehittää, vaikka uteliaisuuden ja sinnikkyyden luonteenvahvuuksien avulla tutkaillen. Kiinnostuksista voisi herätellä uinuvia juttuja ja unelmia tuomaan tietoista tasapainoa arkeen. Parhaansa tekemisen ja lupausten pitämisen arvostus ei helpolla hellitä. Arvostaa pitää myös omaa hyvinvointia. Se on resurssi jota ilman vahvuudet jäävät käyttämättä. Nöyryyden luonteenvahvuus tulee myös siitä, että kovin monta asiaa en pidä itsestäänselvyytenä. Resursseja tulee vaalia ja myös kehittää monipuolisesti." 

"Kokonaisuuksien hahmottamiskyky johtaa helposti siihen, että on liian monta "rautaa tulessa". Onneksi tunnistan tämän, käytän suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta pilkkomaan asiat osatavoitteiksi, aikatauluttamaan ja priorisoimaan. Mietin myös resursseja toteuttamisen mahdollisuuksien näkökulmasta. Perhe, ystävät, harrastukset ja taito levätä tukevat työstä irrottautumista Maaret Kallion JIM-tekniikka toimii (Jotain Ihan Muuta: luonto, mökkeily, avantouinti, pihatyöt, halon hakkuu ja fyysinen työ). Riittämättömyyden tunne auttaa huomaamaan, että on aika pysähtyä ajattelemaan, missä mennään ja mitä ajattelee."

"Itse käytän myös mittarina tuota riittämättömyyden tunnetta. Mitä enemmän tuntuu, että pitäisi kiihdyttää, sitä tärkeämpää on hidastaa tai pysähtyä."

"Voimakehän kautta tuli näkyväksi kasvuvahvuuksien hyödyntäminen ja niillä vaativuuden ja riittämättömyyden tunteiden tasapainottaminen."

"Riittämättömyyden tunne voi nousta monenlaisista asioista. Yksi syy voi olla omien arvojen jäsentymättömyys. Omat arvot ovat kuin kompassi, jonka mukaan suunnistamme. Kun tiedostamme omat arvomme, emme enää kimpoile edestakaisin sokkona, vaan alamme valita asioita, jotka ovat omien arvojemme mukaisia. Silloin ajatuksiin tulee väljyyttä ja meistä tulee toimijoita. Meillä voi olla myös arvoja, jotka eivät ole omiamme, vaan ovat tarttuneet matkaamme lapsuudesta tai ympäristöstä. Arvotyöskentelyssä kannattaa pohtia, ovatko kaikki arvot todella omia ja itselle tärkeitä. Itse teetän voimakehän rakentamisen ohella myös tehtäviä. Yksi hyvä tehtävä on ollut sellainen, jossa pohditaan miltä oma elämä näyttää ulkoapäin. Jos kaverilta tai työtoverilta kysyttäisiin, mikä on kyseiselle henkilölle tärkeää (ajan-, rahan- tai muiden resurssien käytön suhteen), mitä he vastaisivat. Sen jälkeen henkilö itse määrittää mikä hänelle todellisuudessa on tärkeää ja mahdollisia eroavaisuuksia pohditaan yhdessä. Tämä tuo usein oivalluksia."

"Oman vahvuuspotentiaalin ottaminen käyttöön ja osaamisidentiteetin työstäminen VOIMAKEHÄ-korttien ja harjoitteiden avulla auttaa usein ohjattavaa huomaamaan mitkä vahvuudet ovat luontaisia ja energisoivia. Usein ohjattava samalla huomaa mitä vaatimuksia itsestä ja ympäristöstä nousee. Minusta paras onnistuminen on, kun ohjattava saa oivalluksia omaa polkuaan, vahvuuksiaan ja uravalintojaan koskien. Silloin jotain on liikahtanut."

Itseluottamuksen ja itsemyötätunnon parantumista

Loppuvuodesta huomasin ilokseni, että yksi merkittävimmistä voimakehäkokemuksistani on  kokemus ja tunne itseluottamuksen parantumisesta. Olen oppinut suhtautumaan erilaisiin pienempiin tai isompiin riittämättömyyden ja osaamattomuuden tunteisiin eri lailla kuin aikaisemmin. Oivalsin syksyn aikana, että vahvuusajattelu on auttanut katsomaan tilanteita laajemmin ja monipuolisemmin vahvuuksien silmälaseilla. Tämä on vähentänyt huomattavasti omaa pään sisäistä märehtimistä. Kuten tiedämme, vahvuustyöskentely vahvistaa tutkitusti positiivista psykologista pääomaa. Olen myös huomannut, että omien vahvuuksieni ja niiden välisten kytkentöjen tunnistaminen on tuonut minulle lisääntyvässä määrin itsemyötätuntoa. 

Itsemyötätunto kiteytetään kolmeen osatekijään (Kristin Neff). Osatekijöitä voi ajatella myös eri sisäänkäynteinä itsemyötätuntoon. Itsemyötätunto on:

1. Ystävällisyyttä itseä kohtaan

Se ilmenee aktiivisena ja ymmärtäväisenä itseen suhtautumisena ja itsestä huolen pitämisenä. Sen vastakohtana on itsekriittisyys. Kun asiat eivät elämässä suju niin kuin toivoisi, se synnyttää helposti halua vastustaa tai torjua tilannetta. Näin kasvatamme stressiä, turhautumista ja kriittisyyttä. Hyväksyntä ja lämmin ystävällisyys itseä kohtaan tuottaa tasapainoa kokemuksiin.

2. Yhteistä ihmisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. 

Itsemyötätuntotaidot tuovat huomion siihen, miten meillä kaikilla on samankaltaisia kokemuksia ja tarpeita ihmisinä. Samaan aikaan arjessa voi olla läsnä onnistumisen ja ilon hetkiä sekä mieltä kuormittavia asioita. Epätäydellisyys, elämän säröt ja kaikenlaiset tunteet kuuluvat elämään.Vaikeuden hetkellä saattaa kokemus olla muista eristävä: "vain minulle/ minuun voi sattua näin" tai "miksi minulle kävi näin". Myös surussa huomio kääntyy sisäänpäin. Yhteenkuuluvuuden vastakohta on siis eristäytyminen muista.

3. Mindfulness - tietoisen läsnäolon taitoa. 

Huomaan, havainnoin vointiani - mitä itselleni kuuluu. Otan tunteen vastaan hyväksyen kokemuksen, oli se millainen tahansa. Tietoinen läsnäolo tuottaa selkeyttä ja kasvattaa taitoa olla myös ikävien tunteiden ja ajatusten kanssa. Silloin ei ole tarvetta sysätä niitä pois tai jäädä vatvomaan niitä. Läsnäolo on itsemyötätunnon "sisar", molempia tarvitaan. Tietoisen läsnäolon vastakohta on asioiden märehtiminen tai torjunta.

Itsemyötätunnon asteikko

Meissä on monia puolia ja eri tilanteissa reagoimme eri tavoin. Omaa toimintatapaa voi arvioida janan avulla, jonka ääripäissä ovat itsemyötätunnon tekijöiden eri ulottuvuudet kuten 

-"kritisoin ja arvostelen itseäni usein" - "tarjoan ystävällisyyttä itseäni kohtaan", 

-"vaikeissa hetkissä haen yhteyttä muihin" - "eristäydyn" 

- "epäonnistumisissa jään vatvomaan asioita" - "pyrin arvioimaan tilannetta tasapainoisesti". 

Tunnistatko tilanteita, joissa sisäinen kriitikkosi on tyypillisesti äänessä? 

Vinkki! Itsemyötätunnon testi löytyy Ronnie Grandellin Itsemyötätunto -sivuilta suomeksi: 

Lähde: Itsemyötätunto-sivusto (Mari Juote ja Leena Räsänen)

Kiinnostuitko omien vahvuuksien tunnistamisesta ja hyödyntämisestä? 

Voit ostaa henkilökohtaisen voimakehä-profiloinnin täältä.

Lisätietoa voimakehästä löydät täältä.