Tehdään yhdessä parempaa työelämää

Työnohjausta yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille

"Työnohjaus on antanut aikaa pysähtyä ja pohtia työlle ajankohtaisia kysymyksiä, reflektoida omaa toimintaa sekä tavoitteita ja työn suuntaa. On koonnut ja selkeyttänyt omaa ajattelua, tuonut uusia näkökulmia sekä purkanut työn tuomaa kuormitusta. Hyödyllistä on ollut myös ongelmatilanteiden purkaminen, työn rajaaminen ja tuki omalle jaksamiselle."

Mitä työnohjaus on?

Työelämän muuttuessa tarvitaan aikaa ja tilaa uudistavalle ajattelulle sekä oman työn reflektiota niin yksilö-, ryhmä- kuin työyhteisötasollakin. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhteistä tutkimista ja jäsentämistä. 

Työnohjaus tarjoaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle ajan ja paikan oman työn ja työprosessien luottamukselliseen ja tavoitteelliseen tutkimiseen ja kehittämiseen koulutetun työnohjaajan tuella.

Työnohjaus sisältää merkittäviä mahdollisuuksia omassa työssä oppimiseen. Työnohjauksessa on tarkoitus oppia ammatillista reflektointia työssäoppimisen syventämiseksi myös ohjaustilanteiden ulkopuolella omassa arkityössä tapahtuvana toimintana. Työnohjauksella voidaan myös vaikuttaa siihen, minkälainen työyhteisön ilmapiiri on, miten ihmiset viihtyvät työssään ja miten heidän välinen yhteistyönsä ja vuorovaikutuksensa toimivat.  

Asiakkaan tai asiakasorganisaation tarpeet ohjaavat aina työnohjausprosessia. Asiakkaat saavat koulutetun työnohjaajan avulla:

 • pelkästään heidän tarpeilleen varatun ajan ja paikan pysähtymiselle
 • tavoitteellista, puolueetonta ja luottamuksellista työtilanteiden reflektointia

 • omien arvojen, tunteiden, ajattelun ja mielikuvien tutkimista ja muutosta

 • selkeyttä ja hallinnan tunnetta työhönsä

 • keinoja ja voimavaroja työssä jaksamiseen

 • uusia näkökulmia ja toimintamalleja työnsä tekemiseen.

Yksilötyönohjaukseen tullessaan asiakkaalla voi olla monenlaisia kysymyksiä: 

 • Mikä minua motivoi työssäni? 
 • Mikä aiheuttaa kuormittumista työssäni? 
 • Miten voisin paremmin hallita aikaani ja työtäni? 
 • Mikä tuottaa minulle työniloa ja hyvinvointia? 

Ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksessa voidaan edellisten lisäksi tutkia ja kehittää yhdessä työrooleja ja työyhteisön toimintakulttuuria sekä selkeyttää vastuualueita ja työn tavoitteita. Ryhmätyönohjaus toimii myös ryhmän voimaantumisen, innovoinnin ja asiakastyön laadun kehittämisen paikkana. 

Tavoitteet asetetaan työnohjausprosessin alussa ja niitä myös muutetaan tarvittaessa matkan varrella, yhdessä asiakkaan kanssa. Työskentely pohjautuu asiakkaiden tarpeesta lähtevään yhteiseen sopimukseen. Jokainen työnohjausprosessi arvioidaan. 

Työnohjauksen kesto räätälöidään tarpeidenne mukaan. Työnohjausprosessin kesto vaihtelee tilannetyönohjauksen muutamista työskentelykerroista useiden vuosien pituisiin prosesseihin. Työnohjausprosessi kestää keskimäärin vuodesta kahteen vuoteen. Yksilötapaamiset ovat useimmiten 1 -1,5 h. Ryhmä- tai työyhteisötapaamiset kestävät 1,5 - 3 h. Tapaamistiheys sovitaan tarpeidenne mukaisesti. Alussa tapaamisia voi olla tarpeellista olla kolmesta neljään viikon välein. Tyypillisesti tapaamiset ovat kerran kuussa. Pidemmän prosessin aikana tapaamistiheys voi vaihdella esim. kerran kahdessa kuukaudessa.

Johdon ja esimiesten työnohjaus

Työnohjaus sopii erityisen hyvin esimiehille, johtajille ja johtoryhmille johtamisen kehittämisen apuvälineeksi. Johdon ja esimiesten työnohjauksella on Lapin yliopiston dosentti ja henkilöstötuottavuuden tutkimusjohtaja Marko Kestin mukaan ainakin neljä hyötyä organisaatiolle:

 1. Liikevaihto ja palvelukapasiteetti kasvavat.
 2. Sairauspoissaolot vähenevät.

 3. Henkilöstön vaihtuvuus pienenee.

 4. Merkittävä tulosparannus, arviolta 500-3000 euroa per työntekijä. (Osviitta, Työnohjauksen ammattilehti 3/2018, s. 17-20.)

Miten työnohjausprosessi alkaa, etenee ja loppuu?

Työnohjausprossessi alkaa tyypillisesti alkukartoituksesta. Tämän jälkeen aloitamme kartoittavaan työskentelyn vaiheen, jonka aikana kirkastamme tarpeenne ja tavoitteenne. Tällöin myös tunnustelemme työnohjaussuhteen toimivuutta - puolin ja toisin.

Kartoittavan vaiheen jälkeen teemme päätöksen työnohjaussuhteen jatkamisesta tai sen päättämisestä. Vaikka työnohjaussuhde päättyisikin jo tähän kartoittavaan vaiheeseen, saatte mukaanne kirkkaamman kuvan omista kehittämistarpeistanne ja tavoitteistanne.

Jos päätämme jatkaa työnohjaussuhdettamme, sovimme teille sopivan tapaamistiheyden ja työskentelytavan. Arvioimme yhdessä jatkuvasti työskentelyn sujumista ja tavoitteidenne saavuttamista. Vaikka tavoitteet ohjaavat työskentelyämme, ne eivät kuitenkaan saa muodostua itsetarkoitukseksi. Tavoitteet muuttuvat tai tarkentuvat usein matkan varrella.

Työskentelyn lopussa varaamme aikaa työnohjausprosessin lopettamiseen ja oppimiskokemuksenne arviointiin.

Paikka

Työnohjaus voidaan pitää asiakkaan työpaikalla tai muualla hänen valitsemassaan paikassa ja Joensuussa työhuoneellani osoitteessa Nahkurinkatu 33.

Työnohjaus voidaan toteuttaa asiakkaan alustalla esim. Microsoft Teams tai Zoomilla etätyönohjauksena.


Työnohjauksen työnohjaus - TOTO

Työnohjaajan oman ammatillisuuden ja jaksamisen tueksi työnohjaaja tarvitsee omaa työnohjauksen työnohjausta saadakseen mahdollisuuden tutkia, arvioida ja kehittää omaa työtään.

Olen käyttänyt työnohjauksen työnohjausta työnohjauskoulutukseni alkamisesta lähtien vuodesta 2009. Oma työnohjauksen työnohjaukseni on auttanut minua laajentamaan näkökulmaani yksittäisissä asiakastilanteissa, yrityksen kehittämisessä, oman työnohjaajaidentiteetin vahvistumisessa, jaksamisessa, työhön liittyvien tunteiden käsittelyssä ja hallinnassa sekä uusien ideoiden löytämisessä. Olen käyttänyt sekä lähi- että etätyönohjausta. 

Tarjoan työnohjauksen työnohjausta lähi- ja etätapaamisina. Työnohjaaja, ota yhteyttä ja keskustellaan tilanteestasi.

"Pidin erityisesti työnohjauksessa ohjaajan hyvistä ohjaamistaidoista ja siitä, että ei ole valmiita vastauksia. On itse saanut pohtia ja miettiä, mikä olisi kulloinkin hyvä ratkaisu mihinkin kohtaan."

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Työskentelytapani perustuu ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen viitekehykseen. Keskustelun, reflektoivan dialogin ja ratkaisu- ja voimavarakeskeisten kysymysten ja työskentelyotteen lisäksi käytän työnohjauksessa toiveidenne mukaan myös toiminnallisia menetelmiä ja harjoituksia mm. piirtämistä, kirjoittamista, voimauttavaa valokuvausta, mikrokonstellaatioita ja kortteja.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus auttaa jäsentämään:

 • mitä asiakas haluaa tavoitella ja minkälaista asiakas haluaisi työnsä olevan
 • mikä työssä on tärkeää ja arvokasta

 • mikä jo toimii ja mihin halutaan muutosta

 • mikä on jo edistänyt toivotun tulevaisuuden toteutumista; mitä osaamista, vahvuuksia ja voimavaroja asiakkaalla jo on ja miten ne auttavat, ovat auttaneet ja auttavat tulevaisuudessakin tavoitteiden toteuttamisessa

 • mitä tavoitellusta on jo aiemmin toteutunut, toteutuu parhaillaan ja mikä tulevaisuudessa voi olla mahdollista
 • miten on mahdollista selvitä vallitsevista olosuhteista huolimatta; näkökulman vaihtamisen taitoa, toiveikkuuden ja selviytymiskeinojen näkyväksi tekemistä.

Noudatan työnohjauksessa Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) eettisiä periaatteita.

Voit lukea lisää työnohjauksesta STOryn sivuilta:

"Tiimi on muotoutunut työtä tekeväksi tiimiksi, jolla on yhteinen ja yhtenäinen tavoite eikä ole ollut tunteiden edestakaisin velloutuva tanner."

Mitä hyötyä työnohjauksesta on ollut asiakkailleni?

Yksilöohjauksessa asiakas saa häiriöttömän ajan ja paikan itsensä, työnsä ja jaksamisensa jäsentämiseen. Usein palautteena yksilötyönohjauksen jälkeen on voimakas kuulluksi tulemisen kokemus sekä uudenlainen ymmärrys itsestään, ajattelutavoistaan ja tunteistaan. Asiakas kokee saavansa alun sekasortoisten ajatusten ja tunteiden sijaan hallinnan tunnetta työhönsä. Asiakas alkaa saada oivalluksia ja voi parhaimmillaan sanoa ohjaus- tai valmennusprosessin jälkeen: "Tiedän nyt, mitä teen!"

Miten työnohjattava sai sekasortoisen työnsä hallintaan (video1)?

Minulle on tärkeintä työssäni ryhmien ja työyhteisöjen kanssa luoda yhdessä tila, jossa työyhteisön jäsenet tulevat kuulluksi ja kuulevat, ja lisätä näin työyhteisön ymmärrystä toisistaan sekä arvostusta ja luottamusta toisiinsa. Tällaisessa tilassa yrityksen tai organisaation kaikki jäsenet voivat paremmin vaikuttaa oman työnsä, työhyvinvointinsa, muutostilanteen, kehittämisen tai oppimisen lopputulokseen.

Mitä hyötyä ryhmätyönohjauksesta oli ristiriitatilanteessa (video2)?

"On hyvä, että asioista saa puhua ja että on joku neutraali ulkopuolinen joka ohjaa mm. keskustelua. Harvoin on aikaa käydä asioita näin hyvin läpi."

Työnohjauksellinen vertaisryhmä asiantuntijoille 


Työnohjauksellinen vertaisryhmä on koulutetun työnohjaajan ohjaamaa työnohjauksellista vertaisryhmätoimintaa asiantuntijatyötä tekeville mm. projektitoimijoille, esimiehille, yhdistystoimijoille tai yrittäjille jotka haluavat

 • vahvistaa omaa hyvinvointiaan, voimavarojaan ja itsensä johtamista ja
 • jakaa luottamuksellisesti kokemuksiaan muiden vertaistensa kanssa sekä
 • kehittää omaa työtään ryhmässä syntyvän ideoinnin ja yhteistyön kautta.

Ryhmän työskentely perustuu yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja ryhmässä esiin nostettujen hyvinvointiin, jaksamiseen, itsensä johtamiseen, johtamiseen ja työhön liittyvien teemojen käsittelyyn.

Paikka

Joensuussa Ääniavara, Louhostie 4 tai muu ryhmän toivoma paikka. Ryhmä voidaan aloittaa myös muualla Pohjois-Karjalassa.

Hinta
350,00 € / osallistuja (sis alv 24 %). Hintaan sisältyy 6 x 2 h ohjausta, materiaalit ja tarjoilut. Ryhmään otetaan 6-8 osallistujaa.

Tilaa ryhmä työyhteisöllesi tai verkostollesi!

Lue lisää alla olevasta esitteestä:

"On ollut vahva tunne, että työnohjaaja osaa käsitellä hankalatkin asiat, eikä niitä ole tarvinnut vaieta hiljaiseksi."

Tällä lomakeella voit ottaa yhteyttä sähköpostitse.

Mielestäni vuorovaikutus on yksi merkittävimmistä tekijöistä työyhteisön toiminnassa.
Työnohjauksessani ja valmennuksessani korostuvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen parantaminen luottamuksellisen, turvallisen ja yhteistyökykyisen työyhteisön rakentamiseksi.