Ratkaisukeskeinen työnohjaus
Aikalisä sirpaleiseen työhön

Työnohjausta yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille

Selkeyttä ja hallintaa työhön

Työnohjauksella voidaan vaikuttaa siihen, minkälainen työyhteisön ilmapiiri on, miten ihmiset viihtyvät työssään ja miten heidän välinen yhteistyönsä toimii. Työnohjaukseni punaisena lankana kulkee vuorovaikutuksen merkitys luottamuksellisen, turvallisen, yhteistyökykyisen ja avoimen työyhteisön rakentamisessa. Työnohjaus sisältää merkittäviä mahdollisuuksia omassa työssä oppimiseen. Työnohjauksessa on tarkoitus oppia ammatillista reflektointia työssäoppimisen syventämiseksi myös ohjaustilanteiden ulkopuolella omassa arkityössä tapahtuvaksi toiminnaksi.

Työnohjaus on tärkeä tukipalvelu, jolla tuetaan esimiestyössä onnistumista. Johdon ja esimiesten työnohjauksella on Lapin yliopiston dosentti ja henkilöstötuottavuuden tutkimusjohtaja Marko Kestin mukaan ainakin neljä hyötyä organisaatiolle:

 1. Liikevaihto ja palvelukapasiteetti kasvavat.
 2. Sairauspoissaolot vähenevät.

 3. Henkilöstön vaihtuvuus pienenee.

 4. Merkittävä tulosparannus, arviolta 500-3000 euroa per työntekijä. (Osviitta, Työnohjauksen ammattilehti 3/2018, s. 17-20.)

Työnohjauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita tekemään työtään paremmin ja saamaan innostusta ja uutta energiaa työhönsä. Asiakkaat saavat koulutetun työnohjaajan avulla:

 • pelkästään heidän tarpeilleen varatun ajan ja paikan pysähtymiselle
 • puolueetonta ja luottamuksellista työtilanteiden reflektointia

 • selkeyttä ja hallinnan tunnetta työhönsä

 • keinoja ja voimavaroja työssä jaksamiseen

 • uusia näkökulmia ja toimintamalleja työnsä tekemiseen.

Työnohjauksen kesto räätälöidään tarpeen mukaan (esim. 3-10 kertaa). Yksilötapaamiset ovat useimmiten 1 -1,5 h. Ryhmä- tai työyhteisötapaamiset kestävät 1,5 - 2 h.

Työskentely pohjautuu asiakkaiden tarpeesta lähtevään yhteiseen sopimukseen. Jokainen työskentelyprosessi arvioidaan suullisesti tai kirjallisesti.

Paikka

Työnohjaus voidaan pitää asiakkaan työpaikalla tai muualla hänen valitsemassaan paikassa ja Joensuussa työhuoneellani osoitteessa Nahkurinkatu 33.

Työnohjaus voidaan toteuttaa myös Skype for Business yhteydellä:

"Pidin erityisesti työnohjauksessa ohjaajan hyvistä ohjaamistaidoista ja siitä, että ei ole valmiita vastauksia. On itse saanut pohtia ja miettiä, mikä olisi kulloinkin hyvä ratkaisu mihinkin kohtaan."

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Työskentelytapani perustuu ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen viitekehykseen.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus auttaa jäsentämään:

 • mitä asiakas haluaa tavoitella ja minkälaista asiakas haluaisi työnsä olevan
 • mikä työssä on tärkeää ja arvokasta

 • mikä jo toimii ja mihin tarvitaan muutosta

 • mikä on jo edistänyt toivotun tulevaisuuden toteutumista; mitä osaamista, vahvuuksia ja voimavaroja asiakkaalla jo on ja miten ne auttavat, ovat auttaneet ja auttavat tulevaisuudessakin tavoitteiden toteuttamisessa

 • mitä tavoitellusta on jo aiemmin toteutunut, toteutuu parhaillaan ja mikä tulevaisuudessa voi olla mahdollista
 • miten on mahdollista selvitä vallitsevista olosuhteista huolimatta; näkökulman vaihtamisen taitoa, toiveikkuuden ja selviytymiskeinojen näkyväksi tekemistä.

Noudatan työnohjauksessa Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) eettisiä periaatteita.

Voit lukea lisää työnohjauksesta STOryn sivuilta:

"Tiimi on muotoutunut työtä tekeväksi tiimiksi, jolla on yhteinen ja yhtenäinen tavoite eikä ole ollut tunteiden edestakaisin velloutuva tanner."

Mitä hyötyä työnohjauksesta on ollut asiakkailleni?

Yksilöohjauksessa asiakas saa häiriöttömän ajan ja paikan oman työnsä ja jaksamisensa jäsentämiseen. Usein palautteena yksilötyönohjauksen jälkeen on voimakas kuulluksi tulemisen kokemus. Asiakas kokee saavansa alun sekasortoisten ajatusten ja tunteiden sijaan hallinnan tunnetta työhönsä. Asiakas alkaa saada oivalluksia ja voi parhaimmillaan sanoa ohjaus- tai valmennusprosessin jälkeen: "Tiedän nyt, mitä teen!"

Miten työnohjattava sai sekasortoisen työnsä hallintaan (video1)?

Minulle on tärkeintä työssäni ryhmien ja työyhteisöjen kanssa luoda yhdessä tila, jossa työyhteisön jäsenet tulevat kuulluksi ja kuulevat, ja lisätä näin työyhteisön arvostusta ja luottamusta toisiinsa. Tällaisessa tilassa yrityksen tai organisaation kaikki jäsenet voivat paremmin vaikuttaa oman työnsä, työhyvinvointinsa, muutostilanteen, kehittämisen tai oppimisen lopputulokseen.

Mitä hyötyä ryhmätyönohjauksesta oli ristiriitatilanteessa (video2)?

"On hyvä, että asioista saa puhua ja että on joku neutraali ulkopuolinen joka ohjaa mm. keskustelua. Harvoin on aikaa käydä asioita näin hyvin läpi."

Työnohjauksellinen vertaisryhmä asiantuntijoille 


Työnohjauksellinen vertaisryhmä on koulutetun työnohjaajan ohjaamaa työnohjauksellista vertaisryhmätoimintaa asiantuntijatyötä tekeville mm. projektitoimijoille, esimiehille, yhdistystoimijoille tai yrittäjille jotka haluavat

 • vahvistaa omaa hyvinvointiaan, voimavarojaan ja itsensä johtamista ja
 • jakaa luottamuksellisesti kokemuksiaan muiden vertaistensa kanssa sekä
 • kehittää omaa työtään ryhmässä syntyvän ideoinnin ja yhteistyön kautta.

Ryhmän työskentely perustuu yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja ryhmässä esiin nostettujen hyvinvointiin, jaksamiseen, itsensä johtamiseen, johtamiseen ja työhön liittyvien teemojen käsittelyyn.

Paikka

Joensuussa Ääniavara, Louhostie 4 tai muu ryhmän toivoma paikka. Ryhmä voidaan aloittaa myös muualla Pohjois-Karjalassa.

Hinta
350,00 € / osallistuja (sis alv 24 %). Hintaan sisältyy 6 x 2 h ohjausta, materiaalit ja tarjoilut. Ryhmään otetaan 6-8 osallistujaa.

Tilaa ryhmä työyhteisöllesi tai verkostollesi!

Lue lisää alla olevasta esitteestä:

"On ollut vahva tunne, että työnohjaaja osaa käsitellä hankalatkin asiat, eikä niitä ole tarvinnut vaieta hiljaiseksi."

Tällä lomakeella voit lähettää viestin sähköpostitse.

Mielestäni vuorovaikutus on yksi merkittävimmistä tekijöistä työyhteisön toiminnassa.
Työnohjauksessani ja valmennuksessani korostuvat osallistavien vuorovaikutustaitojen parantaminen luottamuksellisen, turvallisen, yhteistyökykyisen ja avoimen työyhteisön rakentamiseksi.